Protocol ASAB Covid-19

El 3 de maig de 2020 s’ha publicat l’Ordre SND/388/2020, del ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya per la qual s’estableixen les condicions d’obertura, entre altres, dels arxius, de qualsevol titularitat i gestió, regulant-ne les condicions per l’execució de les seves activitats i prestació de serveis que li són propis.

Protocol d’obertura de la seu principal de l’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs "Isabel Rojas Castroverde" al carrer de mossèn Josep Pons, 5 de Sant Adrià de Besòs.

 1. L’Arxiu Municipal rebrà les sol·licituds o peticions d’accés als seus serveis per via telemàtica o telefònica.

 2. Les sol·licituds o peticions internes, derivades des de les diverses unitats administratives del propi ajuntament, es podran realitzar al telèfon directe de l’Arxiu 933812004, ext. 3631/3632 o per correu electrònic a l’adreça arxiu@sant-adria.net.

 3. Resta suspès de servei el préstec intern de la documentació d’arxiu, mentre es mantingui la situació ocasionada pel COVID 19.

 4. Les sol·licituds o peticions externes formals seran ateses a través dels canals telemàtics que proporciona l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Per a la informació relativa a la tramitació excepcional, de caràcter provisional i mentre romangui la situació ocasionada pel COVID 19, es pot consultar allò publicat en la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs https://seu.sant-adria.net/santadria. Per a altres peticions que no hagin de generar un procediment administratiu es podran adreçar directament a l’Arxiu Municipal mitjançant el telèfon 933812004, o per correu electrònic a l’adreça arxiu@sant-adria.net.

5. El personal tècnic de l’Arxiu Municipal resoldrà les peticions d’accés a la documentació que custodia i proporcionarà la informació oportuna o lliurarà còpies digitals o en paper a partir dels mitjans tècnics que disposa actualment l’Arxiu, fins un màxim de 10 unitats documentals/dia.

6. Quan sigui absolutament imprescindible, la ciutadania o el personal intern del propi ajuntament podrà sol·licitar la consulta presencial de fins a deu unitats documentals o unitats d’instal·lació física en què aquests es trobin, per jornada de treball. Aquesta consulta s’ha de fer en la sala de consulta de l’Arxiu Municipal de forma individual. L’Arxiu comunicarà telefònicament o per correu electrònic, la data i les condicions de la consulta de la documentació requerida, sempre mitjançant cita prèvia i en rigorós ordre de sol·licitud.

7. S’estableix un aforament màxim d’un usuari, que podrà treballar en els punts de lectura senyalitzats en la sala de recerca.

8. Seran ateses de forma prioritària les peticions d’informació o accés a la documentació en procediments administratius i judicials.

9. Els documents als que tinguin accés els usuaris de manera presencial hauran de romandre en quarantena per un període de deu dies sense que puguin ser utilitzats de nou.

10. En el cas de concórrer circumstàncies excepcionals que justifiquin la impossibilitat d’atendre les sol·licituds d’accés als documents o a les unitats d’instal·lació, aquestes seran comunicades a la major brevetat per vies telemàtica o telefònica.

11. Se suspèn l’ús d’ordinadors o mitjans informàtics que l’Arxiu Municipal destina a l’ús públic de la ciutadania. No obstant, els usuaris podran utilitzar els seus equips i recursos personals amb connectivitat a xarxa elèctrica, dins de la sala de consulta.

12. La ciutadania que accedeixi a les instal·lacions haurà d’adoptar les mesures adequades per protegir la salut de tothom i evitar contagis dins de les sales de treball o consulta, així com complir les recomanacions de les autoritats sanitàries, amb atenció a la distància unipersonal i l’ús de mascareta.

13. L’Arxiu Municipal haurà de posar la disposició de qui accedeixi en ell, tovalloles de paper i solucions hidroalcohòliques.

14. Difusió pública de l’obertura de l’Arxiu Municipal: en aplicació en l’article 14 de l’Ordre ministerial citada, s’haurà informar als usuaris del  protocol de l’obertura de l’Arxiu Municipal mitjançant els canals informatius institucionals: butlletí municipal, ban, web municipal i xarxes socials corporatives.

Protocol aprovat per decret el 15 de maig de 2020