L'Alcalde

Perfil

De santa Coloma de Queralt, nascut a Igualada el 4 d'octubre de 1959.

Casat i amb dos fills. Diplomat en Magisteri, tècnic d'Ensenyament en excedència de l'Ajuntament de Sant Adrià. Afiliat al PSC des de l'any 1979, desenvolupa una intensa vida política i social al llarg de la seva vida.

Trajectòria professional

Regidor de l'Ajuntament de Sant Adrià des del 1995 fins al 2013 a l'Àrea d'Urbanisme. És alcalde de Sant Adrià des del 2013 i porta directament l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament.

Actualment és Primer Secretari de l'Agrupació del PSC de Sant Adrià, President de la Federació del Barcelonès Nord del PSC i Conseller Nacional del mateix partit.

També és menbre de la Junta de Govern i del Plenari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus de càrrec electe

Membre de la Junta de Govern local i membre de comissions informatives

Retribució anual bruta 52.500€

Activitats i béns. Declaració Joan Callau

Agenda de l'alcalde

Correu electrònic alcalde@sant-adria.net

Xarxes socials Twitter: @JCallauBartoli  Facebook: @joancallau

Competències

L’alcalde és el president de la Corporació i exerceix les atribucions que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i que són les següents:

L’article 21.3 d'aquesta llei estableix que hi ha atribucions i competències de l'alcalde que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori i d'altres que no.

  • Competències INDELEGABLES

• Dirigir el govern i l'administració municipal.
• Dictar bans.
• Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la Corporació.
• Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
• Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament.
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
• Nomenar els tinents i les tinentes d'Alcaldia.
• Efectuar delegacions de les seves atribucions.
• Designar els membres de la Junta de Govern Local.

  • Competències DELEGABLES

• Representar l'Ajuntament.
• Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Junta de Govern Local.
• Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
• Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
• Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i les sancions del funcionariat que porti armes.
• Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
• Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
• Atorgar les llicències.
• Acomiadar el personal laboral, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
• Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.