Carta als veïns de desembre

En el Ple d’octubre es van aprovar les taxes i els impostos municipals que s’aplicaran el 2020. El que hem fet enguany és congelar les taxes i els impostos municipals de l’àmbit social, com ara: Places d’aparcament de minusvàlids. Informe per al reagrupament familiar... Totes les relacionades amb els Serveis Socials, tals com: Programa activitats físiques per a la gent gran, Ajuda domiciliària, Àpat a domicili, Neteja personal, Teleassistència, Arranjament de domicilis.

Un dels nostres objectius sempre ha estat la PROTECCIÓ dels ciutadans i ciutadanes amb dificultats. Això és així perquè per a l’Equip de Govern la IGUALTAT és un principi polític bàsic, ja que ajuda a tenir una societat més equilibrada.

Relacionat amb aquest àmbit cal dir que el nostre Ajuntament ha estat qualificat entre els 29 millors d’Espanya pel que fa a la inversió en Serveis Socials, de l’any 2018. És un reconeixement a la feina feta al llarg de tots els anys pels diversos equips de govern i a la decisió que vam prendre el 2008 (quan teníem a sobre la crisi econòmica) que els esforços municipals els destinaríem a Serveis Socials, Promoció Econòmica i Educació.

També vull comentar el tema de la Rambleta i els sòls alterats. Primer per posar en valor que gràcies a la relació entre els veïns i l’Ajuntament es van fer les anàlisis del sòl, ja que ens van fer saber que a finals dels anys 70, principis dels 80 en aquesta zona s’hi havien abocat escòries de la incineradora. Aquestes anàlisis han conclòs que efectivament aquest material haurà de ser tractat, per la qual cosa hem iniciat dues actuacions:
- Aturar l’obra i tapar les parts destapades preventivament.
- Posar-nos en contacte amb l’Agència de Residus de Catalunya (administració competent) que és qui ens ha d’indicar com actuar

Tanmateix, segons ens ha informat el Consell Superior d’Investigacions Científiques els components trobats no representen cap perill per a la salut dels veïns.

Pel que fa als sòls de la fase que s’està urbanitzant a la Catalana, l’any 2017 ens vam posar en contacte amb l’Agència de Residus de Catalunya, es va mirar quines indústries potencialment contaminants hi havia i es van trobar tres empreses d’aquestes característiques. Per això cal dir el següent:
1.- Que la Junta de Compensació haurà de descontaminar aquests sòls, seguint les indicacions que marqui l’Agència de Residus.
2.- Que ens coordinarem amb l’Agència de Residus de Catalunya, per a aquesta finalitat.
3.- Que hem informat i anirem informat tant els grups municipals com els veïns i veïnes de la Catalana.

Per acabar, vull comentar-vos que TOTA l’aigua del nivell freàtic que es fa servir per regar i netejar s’analitza regularment, des de fa anys, per garantir que presenta la qualitat adequada per a aquests usos.

Us desitjo un BON NADAL i un VENTURÓS ANY 2020!


En el Pleno del mes de octubre se aprobaron las tasas e impuestos municipales que se aplicarán en 2020. Lo que hemos hecho este año ha sido congelar las tasas e impuestos municipales del ámbito social como: Plazas de aparcamiento para minusválidos. Informe para el reagrupamiento familiar... Todas las relacionadas con los Servicios Sociales, tales como: Programa de actividades físicas para la tercera edad, Ayuda domiciliaria, Comida a domicilio, Limpieza personal, Tele-asistencia, Arreglos de domicilios.

Uno de nuestros objetivos siempre ha sido la PROTECCIÓN de los ciudadanos y ciudadanas con dificultades. Esto es así porque para el Equipo de Gobierno la IGUALDAD es un principio político básico, ya que ayuda a tener una sociedad más equilibrada.

Relacionado con este ámbito debemos señalar que nuestro Ayuntamiento ha sido calificado entre los 29 mejores de España en lo que a inversión en Servicios Sociales se refiere, del año 2018. Es un reconocimiento al trabajo realizado, a lo largo de todos los años, por los diversos equipos de gobierno y a la decisión que tomamos en 2008 (cuando teníamos encima la crisis económica) por la cual los esfuerzos municipales los destinaríamos a Servicios Sociales, Promoción Económica y Educación.

También quiero comentar el tema de la Rambleta y los suelos alterados. Primero para poner en valor que, gracias a la relación entre los vecinos y el Ayuntamiento, se hicieron los análisis del suelo, ya que nos hicieron saber que, a finales de los años 70 y principios de los 80, en esta zona se habían vertido escorias de la incineradora. Estos análisis han concluido que efectivamente este material deberá ser tratado, por lo cual hemos iniciado dos actuaciones:
- Parar la obra y tapar las partes destapadas preventivamente.
- Ponernos en contacto con la Agencia de Residuos de Cataluña (administración competente) que es quien nos tiene que indicar como actuar.

Asimismo, según nos ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los componentes encontrados no representan ningún peligro para la salud de los vecinos.

Por lo que se refiere a los suelos de la fase que se está urbanizando en la Catalana, en el año 2017 nos pusimos en contacto con la Agencia de Residuos de Cataluña, se miró que industrias potencialmente contaminantes había y se encontraron tres empresas de estas características. Debemos pues decir lo siguiente:
1.- Que la Junta de Compensación deberá descontaminar estos suelos, siguiendo las indicaciones que marque la Agencia de Residuos.
2.- Que nos coordinaremos con la Agencia de Residuos de Cataluña, para esta finalidad.
3.- Que hemos informado e informaremos tanto a los grupos municipales como a los vecinos y vecinas de la Catalana.

Para finalizar quiero comentaros que TODA el agua del nivel freático que se utiliza para regar y limpiar se analiza regularmente, desde hace años, para garantizar que presenta la calidad adecuada para estos usos.

Os deseo una FELIZ NAVIDAD y un VENTUROSO AÑO 2020!