Política de privacitat

Ajuntament de Sant Adrià de Besós

L´Ajuntament de Sant Adrià de Besós d'acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política de Privacitat de la seva pàgina web, www.sant-adria.net i Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.

La present Política de Privacitat del servei del web, www.sant-adria.net, és propietat de l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós amb domicili social a Plaça de la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besós, Barcelona, amb NIF P0819300P i que posa a la disposició dels usuaris d´Internet.

La visita del lloc web de Ajuntament de Sant Adrià de Besós no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'entitat. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1999 de 13 desembre.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de Privacitat de Dades de Caràcter Personal

Drets dels Usuaris

L´Ajuntament de Sant Adrià de Besós garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de la pàgina d'aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixen són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d'11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades passaran a formar part d'un fitxer titularitat de Ajuntament de Sant Adrià de Besós. La informació registrada s'utilitzarà per informar per qualsevol mitjà electrònic d'informació sobre Ajuntament de Sant Adrià de Besós. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Plaça de la Vila, 12, 08930, Barcelona, amb un correu electrònic a oac@sant-adria.net o amb les modalitats del Avís Legal d´aquesta pàgina web.

En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i Internet, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a .

Ajuntament de Sant Adrià de Besós informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Ajuntament de Sant Adrià de Besós, pot posar-se en contacte amb la Ajuntament de Sant Adrià de Besós a través de la següent adreça de correu electrònic: .

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Ajuntament de Sant Adrià de Besós.

Ajuntament de Sant Adrià de Besós no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d'acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l'única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de Ajuntament de Sant Adrià de Besós.

L'incompliment de l'anterior facultarà Ajuntament de Sant Adrià de Besós per interposar els accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d'una pàgina del lloc web en una marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a Ajuntament de Sant Adrià de Besós, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de Ajuntament de Sant Adrià de Besós.

La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Ajuntament de Sant Adrià de Besós, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de Ajuntament de Sant Adrià de Besós.

L'extracció i ús d'elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Ajuntament de Sant Adrià de Besós, d'acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.

Ajuntament de Sant Adrià de Besós haurà d'autoritzar expressament l'establiment de links d'hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d'aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Ajuntament de Sant Adrià de Besós o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Ajuntament de Sant Adrià de Besós o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent.

Seguretat de la Informació

Ajuntament de Sant Adrià de Besós ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant a la nostra pàgina web.

No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Confidencialitat i Secret professional

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Ajuntament de Sant Adrià de Besós i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

Enllaços amb altres llocs web

El web www.sant-adria.net podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Per tant, en aquests casos, l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany.