Protecció de dades i condicions d'ús

Política de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament Europeu 2016/679, RGPD, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i legislacions vigents.

Tant l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós a elaborant el Registre d'Activitats de Tractament i a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d'obligacions legals.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós mitjançant el portal  seu.sant-adria.net es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses. La informació de la política i del delegat de protecció de dades es troba disponible al web municipal i a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós.

1.Responsable del tractament

 • Identitat: Ajuntament de Sant Adrià de Besós
 • CIF: P0819300E
 • Adreça postal:  Plaça de la Vila, 12   08930    Sant Adrià de Besós
 • Telèfon: 93 381 20 04
 • Correu electrònic:  dpd@sant-adria.net 

2. Delegat de Protecció de Dades: l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).
Correu electrònic:  dpd@sant-adria.net

3. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol•licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades i Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

4. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, per a l'execució d'un contracte, en compliment d'una obligació legal, en compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l'Ajuntament, amb caràcter general són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.

Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el què la persona interessada és part.

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1.d. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d'altra persona física.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions Registre d'entrada i sortida de documents.

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5. Finalitat del tractament de les dades

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol•licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol•licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l'Ajuntament, inclòs el dret de petició.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d'accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d'accedir a la informació pública.

Llicències d'activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d'activitats de competència municipal.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions de la ciutadania amb l'Ajuntament a l'efecte de contactar amb l'Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Certificats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol•licitats per les persones interessades.

Padró Municipal d'Habitants. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns i les veïnes del municipi. També a l'acreditació i determinació del seu domicili i residència habitual i a la vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població. Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l'ajuntament pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

Subvencions. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol•licituds de subvencions d'acord amb les bases d'una convocatòria pública.

Denúncies. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, la gestió i tramitació de denúncies en l'àmbit de les competències municipals.

Tributs municipals. La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l'obligat tributari amb l'Ajuntament i a l'atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals: Impost d'Activitats Econòmiques, Impost de Béns Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.

Serveis socials/Benestar Social. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d'assistència o tractament de tipus social.

Serveis d'Educació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en l'exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les llars d'infants municipals i la gestió de la prestació del servei públic d'estudis musicals.

Serveis d'Esports. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i de les activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

Serveis de Cultura. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l'organització i gestió d'activitats culturals i d'oci  del municipi.

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.

Registre d'entrada i sortida de documents. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.

Registre d'unions estables de parelles. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.

Registre censal d'animals domèstics. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.

Registre d'animals potencialment perillosos.  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat de les persones propietàries amb el compliment dels requisits exigits.

Via pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol•licitud d'autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.

Territori (Urbanisme i Habitatge). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.

Salut pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal•lacions municipals.

Mobilitat (Transport).  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d'aspectes relatius a la mobilitat de la ciutadania.

Promoció econòmica. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

Medi ambient. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d'activitats i projectes ambientals.

Participació ciutadana. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.

Registre d'entitats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d'entitats del municipi i a la tramitació de les notificacions a l'Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Selecció personal. Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball.

Gestió econòmica i pressupostària. Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l'Ajuntament.

Control d'accessos. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d'instal•lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Seguretat ciutadana (Policia Local). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local.

Turisme. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.

Atenció dels drets dels interessats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol•licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Polítiques de gènere. La finalitat del tractament de les dades facilitades al Servei de Polítiques de Gènere serà la divulgació d'accions vinculades a la igualtat de gènere, així com la prestació dels serveis d'informació a les dones i d'atenció especialitzada a les que es troben en situació de violència masclista.

6. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en l'exercici de poders públics o en el compliment d'una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

7. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

8. Destinataris de les dades. Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del web municipal i/o de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol•licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

9. Categories de dades objecte de tractament. Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar per la persona usuària, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

10. Drets i obligacions de les persones afectades.

Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona usuària podrà en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol•licitud escrita al e-mail dpd@sant.adria.net  o a través dels formularis que hi ha disponibles a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós, de forma preferent. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol•licitud escrita a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós a qualsevol punt d'informació municipal o enviant correu postal a Plaça de la Vila, 12, 08930 (Sant Adrià de Besós).

La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona usuària, número del document d'identitat (DNI, passaport o altre document que acrediti la seva identitat), adreça a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercitat. En el cas que la tramitació es faci presencialment s'haurà d'adjuntar a la sol•licitud una fotocòpia del document d'identitat.
La sol•licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: tutela de drets RGPD.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat o www.aepd.es a la Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

Tràmits en relació a la protecció de dades:

 • Sol·licitud del dret d'accés a dades personals
 • Sol·licitud del dret d'oposició de dades personals
 • Sol·licitud del dret de rectificació de dades personals
 • Sol·licitud del dret de supressió de dades personals
 • Sol·licitud del dret de limitació del tractament
 • Sol·licitud del dret de portabilitat

11. Copyright i responsabilitats

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós manté aquesta pàgina web www.sant-adria.net amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali i demanem per això la col•laboració dels usuaris i de les usuàries, per fer-nos arribar les seves aportacions i els seus suggeriments a través de l'adreça pciutadana@sant-adria.net.

S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós i el seu ús s'autoritza a través del Servei d'Imatge i Comunicació (Per sol·licitar elements gràfics d'imatge corporativa, escriviu un missatge a pciutadana@sant-adria.net )

Algunes pàgines d'aquest web contenen referències o enllaços que apunten a webs d'altres organitzacions. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software de les persones usuàries.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós es reserva el dret d'alterar la forma d'accés al web sense previ avís.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.


Política de Cookies

Utilització de Cookies

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari en un web determinada. La primera finalitat de les cookies és la de facilitar a l'usuari un accés més ràpid a les pàgines seleccionades.

El web www.sant-adria.net utilitza cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per la web de www.sant-adria.net, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als continguts. No obstant això, et fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Així mateix, el web de www.sant-adria.net podrà saber totes les pàgines visites pels usuaris, de manera que podrà facilitar o oferir informació adequada als gustos i preferències de cada usuari.

Tipologia, Finalitat i Funcionament de les Cookies

Les cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l'usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció quan es compleixi l'objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l'usuari es mantingui identificat a les pàgines de  www.sant-adria.net o bé quan s'esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les cookies pots classificar-se de la següent manera:

Cookies de Rendiment: Aquest tipus de cookie recorda les teves preferències per a les eines que es troben a les pàgines, de manera que no has de tornar a configurar cada vegada que la visites. A tall d'exemple, en aquesta tipologia s'inclouen:

• Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so.

• Les velocitats de transmissió de vídeo compatibles amb el seu navegador.

Cookies de Geolocalització: Aquestes cookies són utilitzades per esbrinar en quin país et trobes quan es navega per la web. Aquesta cookie és totalment anònima, i només s'utilitza per ajudar a orientar el contingut a la teva ubicació.

Cookies de Registre: Les cookies de registre es generen un cop que l'usuari s'ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s'utilitzen per identificar-lo en les pàgines amb els següents objectius:

• Mantenir l'usuari identificat de manera que, si tanca una pàgina, el navegador o l'ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquesta pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l'usuari prem la funcionalitat "tancar sessió", de manera que aquesta cookie s'elimina i la propera vegada que entri a la pàgina l'usuari haurà d'iniciar sessió per estar identificat.

• Comprovar si l'usuari està autoritzat per accedir a certes pàgines, per exemple, per participar en un concurs.

• Addicionalment, algunes pàgines poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan l'usuari es registra en una pàgina amb credencials d'una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés a les pàgines fins que expira. L'usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l'accés a les pàgines mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que específica.

Cookies Analítiques: Cada vegada que un usuari visita una pàgina, una eina d'un proveïdor extern (en el nostre cas Google Analytics) genera una cookie analítica en l'ordinador de l'usuari. Aquesta cookie que només es genera en la visita, servirà en properes visites a les pàgines de www.sant-adria.net per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

• Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la "cookie" (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.

• Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris.

• Saber si l'usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Llevat que l'usuari decideixi registrar-se al web de www.sant-adria.net, la "cookie" mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l'optimització de l'experiència dels usuaris en el lloc.

Com desactivar les Cookies als principals navegadors

Normalment és possible deixar d'acceptar les cookies del navegador, o deixar d'acceptar les cookies d'una pàgina en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de cookies. Aquest ajust normalment es troba en les "Opcions" o "Preferències" del menú del seu navegador.

El web de www.sant-adria.net ofereixen orientació a l'usuari sobre els passos per accedir al menú de configuració de les cookies i, si escau, de la navegació privada a cadascun dels navegadors principals:

• Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració.

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.

• Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Històric -> Configuració Personalitzada.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.

• Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de contingut.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

• Safari: Preferències -> Seguretat.

Per a més informació, pot consultar el suport d' Apple o l'Ajuda del navegador.

Que passa si es desactiven les Cookies

Algunes funcionalitats de les pàgines quedaran desactivades com, per exemple, romandre identificat, rebre informació adreçada a la seva localització o la visualització d'alguns vídeos.

Actualització i Canvis en la Política de Cookies

El web de www.sant-adria.net pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als usuaris mitjançant el web.

Podeu consultar més informació sobre el tractament de privadesa i seguretat de les dades que en fa Google Analytics a: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=ca&ref_topic=1008008

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.
Més informació:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631.

Tot i que es bloquegi la instal•lació de cookies, no s'impedeix l'efectiva utilització del web per part de la persona usuària.

Condicions generals d'ús del web www.sant-adria.net

1. Condicions d'accés

S'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web www.sant-adria.net cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a la web www.sant-adria.net l'usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d'ús

L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.sant-adria.net, abstenint-se de realitzar activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Finalment, la persona usuària haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors,  les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós es reserva el dret a excloure a l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d'accés i l'ús al www.sant-adria.net, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús"

3. Objecte

Els objectius del portal www.sant-adria.net són:

 • Avançar cap al concepte de Seu Electrònica, presentant de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós dona als seus ciutadans,
 • Facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat,
 • Difondre les activitats i els serveis oferts des de l'Ajuntament,
 • Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós i els seus Organismes Autònoms.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Myspace, Twitter, etc, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d'ús

 • Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d'ús del web www.sant-adria.net.
 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.
 • L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
 • L'Ajuntament de Sant Adrià de Besós es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges

4.4. Recomanacions als usuaris/les usuàries

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari/ària en la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones

No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d'aquests