Vehicles en estat d'abandonament

Un servei de qualitat, eficaç i eficient per a tots els habitants de Sant Adrià
Vehicles en estat d'abandonament

avís que es col·loca en lloc visible dels vehicles

Els vehicles abandonats acumulen brutícia en calçada, ocupen de manera continuada places d'estacionament tan necessàries en aquest municipi, suposen un risc per als veïns i en definitiva generen molèsties i preocupació, deteriorant greument la imatge de la ciutat.


L'Ajuntament és l'administració que en primera instància, té assignada la responsabilitat de retirar els vehicles abandonats, per tant i segons l'article 43.1 de l'Ordenança Municipal de Circulació, la Policia Local és l'encarregada de controlar, iniciar expedient i retirar de la via pública, a través de la grua municipal, els vehicles que es trobin en aquesta situació.


L'abandonament d'un vehicle a la via pública, a més de permetre la seva retirada al lloc determinat, pot ser objecte d'una sanció administrativa. Un cop retirat de la via pública i transcorreguts dos mesos sense que es procedeixi a la seva recuperació del dipòsit municipal, es considera abandonament i es pot procedir a la destrucció del vehicle.


Si el propietari és responsable a l'hora de desfer-se del vehicle, sempre que expressi la seva renúncia a la propietat i autoritzi que li tramiti la baixa, amb només comparèixer a les dependències de la Policia Local, acreditant la identitat del sol·licitant i del propietari del vehicle, tindrà de manera GRATUÏTA, sense cap tipus de cost el servei de retirada, evitant les referides sancions i els problemes que es generen en matèria de seguretat, accessibilitat i estacionaments.


Gràcies a tot aquest procediment es retiren en l'actualitat dels nostres carrers un nombre important de vehicles, dels quals gran quantitat acaben destruint-se i la resta després d'una breu permanència en el dipòsit municipal de vehicles es va fer càrrec de nou el propietari un cop corregides les anomalies administratives que van donar peu a la retirada.


En definitiva un servei prestat per la Policia Local de QUALITAT, EFICAÇ I EFICIENT per a tots els habitants de Sant Adrià

arxivat sota: