ACCIONS | L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Adrià continua la seva tasca amb especial atenció a la Gent Gran

EN CATALÀ

L'Ajuntament de Sant Adrià continua treballant dur per ajudar a totes les persones que més ho necessiten en aquestes circumstàncies, especialment, la Gent Gran.

L'àrea de Serveis Socials està en constant coordinació amb tota la xarxa assistencial relacionada amb aquest col·lectiu: centres de dia, residències, ambulatoris, menjars a domicili, SAD, teleassistència i banc d'aliments.

Pel que fa als centres de dia, es troben tots tancats, tal com estipula el decret de referència, i els usuaris estan sent atesos per les seves famílies o per l'atenció a domicili. De cara a les residències, l'Ajuntament està a la seva disposició i s'estan valorant les possibles necessitats que puguin sorgir. Amb els ambulatoris també hi ha una bona coordinanació. A més, es garanteix el servei a la Gent Gran que acudeixi i evitar coincidències i solapaments a l'hora de proporcionar-los ajudes. Aquests tres serveis, encara que no siguin serveis directes de l'Ajuntament, es manté la coordinació amb ells, valorant possibles necessitats.

Els Àpats a domicili es troben a ple rendiment, fins i tot augmentant al llarg de la setmana i valorant un repartiment que garanteix a les persones tots els àpats de dilluns a diumenge.

L'ajuda a domicili (SAD) segueix el seu curs, amb algunes baixes naturals (de manera voluntària) d'usuaris que durant aquesta situació seran cuidats per les seves famílies.

El servei de teleassistència experimenta molta saturació, tot i que funciona bé. Fins i tot s'està facilitat el tràmit àgil via electrònica, deixant al mínim el lliurament de documentació i facilitant el tràmit de cara a noves altes.

També hi ha coordinació amb les entitats de tercer sector, Amics de la Gent Gran i Avismón, per les urgències que puguin sorgir. Aquestes són entitats dedicades a la cura i entreteniment de la Gent Gran. Finalment, el Banc d'Aliments també ofereix servei a aquest col·lectiu per complementar les seves necessitats.

Imatge: Pixabay (@analogicus)

 ____


EN CASTELLANO

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Adrià continua su labor con especial atención a la Gent Gran

El Ayuntamiento de Sant Adrià sigue trabajando duro para ayudar a todas las personas que más lo necesitan en estas circunstancias, especialmente, la Gent Gran.

El área de Servicios Sociales está en constante coordinación con toda la red asistencial relacionada con este colectivo: centros de día, residencias, ambulatorios, comidas a domicilio, SAD, teleasistencia y banco de alimentos.

 Respecto a los centros de día, se encuentran todos cerrados, tal y como estipula el decreto de referencia, y los usuarios están siendo atendidos por sus familias o por la atención a domicilio. De cara a las residencias, el Ayuntamiento está a su disposición y se están valorando las posibles necesidades que puedan surgir. Con los ambulatorios también existe una buena coordinación. Además, se garantiza el servicio a la Gent Gran que acuda y evitar coincidencias y solapamientos a la hora de proporcionarles ayudas.  Estos tres servicios, aunque no sean servicios directos del Ayuntamiento, se mantiene la coordinación con ellos, valorando posibles necesidades. 

Los Àpats a domicili se encuentran a pleno rendimiento, incluso aumentando a lo largo de la semana y valorando un reparto que garantiza a las personas todas las comidas de lunes a domingo.

La ayuda a domicilio (SAD) sigue su curso, con algunas bajas naturales (de manera voluntaria) de usuarios que durante esta situación serán cuidados por sus familias. 

El servicio de teleasistencia experimenta mucha saturación, aunque funciona bien. Incluso se está facilitado el trámite ágil vía electrónica, dejando al mínimo la entrega de documentación y facilitando el trámite de cara a nuevas altas. 

También existe coordinación con las entidades del tercer sector, Amics de la Gent Gran y Avismón, por las urgencias que puedan surgir. Estas son entidades dedicadas al cuidado y entretenimiento de la Gent Gran.  Por último, el Banco de Alimentos también ofrece servicio a este colectivo para complementar sus necesidades.

Imagen: Pixabay (@analogicus)