AVÍS IMPORTANT | Pagament taxa parades Mercat d'Encants

AVÍS IMPORTANT | Pagament taxa parades Mercat d'Encants

Bosc de columnes, al Mercat d'Encants. Imatge: El Periódico

AVÍS IMPORTANT | Ampliat el termini de pagament voluntari de la taxa de les parades del Mercat d'Encants del primer semestre del 2020 que finalitzava el 8 d'abril fins el 2 de juny inclòs.

L'Ajuntament de Sant Adrià informa als paradistes de Mercat d'Encants de les següents mesures adoptades en relació a el pagament de les taxes per pal·liar l'impacte econòmic del cessament de la seva activitat provocat pel Covid-19:

  • 1- TAXA PRIMER SEMESTRE 2020 | El termini de el període voluntari per pagar la taxa de el primer semestre del 2020 s'ha ampliat fins el proper 2 de juny inclòs. La part proporcional dels dies en què no s'hagi pogut celebrar el Mercat d’Encants es descomptaran en el rebut del segon semestre, ja que els rebuts del primer semestre ja s'havien posat al cobrament abans de la declaració de l'estat d'alarma.

  • 2- TAXA SEGON SEMESTRE 2020 | Els rebuts inclouran el descompte de tots els dies en què no s'hagi pogut celebrar el Mercat d'Encants a conseqüència de l'emergència sanitària provocada pel Covid-19. A hores d'ara no està prevista la modificació del seu període de pagament (26 d'agost a 28 d'octubre) però si fos necessari, en funció de l'evolució de la pandèmia, s'adoptarien les mesures més oportunes.


___


AVISO IMPORTANTE | Ampliado el plazo de pago voluntario de la tasa de las paradas del Mercat d’Encants del primer semestre de 2020 que finalizaba el 8 de abril hasta el 2 de junio incluido.


El Ayuntamiento de Sant Adrià informa a los paradistas del Mercat d’Encants de las siguientes medidas adoptadas en relación al pago de las tasas para paliar el impacto económico del cese de su actividad provocado por el Covid-19:

  • 1- TASA PRIMER SEMESTRE 2020 | El plazo del período voluntario para pagar la tasa del primer semestre de 2020 se ha ampliado hasta próximo 2 de junio incluido. La parte proporcional de los días en que no se haya podido celebrar el mercado de encantes se descontarán en el recibo del segundo semestre, ya que los recibos del primer semestre ya se habían puesto al cobro antes de la declaración del estado de alarma.

  • 2- TASA SEGUNDO SEMESTRE 2020 | Los recibos incluirán el descuento de todos los días en que no se haya podido celebrar el Mercat d’Encants a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. En estos momentos no está prevista la modificación de su período de pago (26 de agosto a 28 de octubre) pero si fuera necesario, en función de la evolución de la pandemia, se adoptarían las medidas más oportunas.

Imagen: El Periódico.