Detecció de necessitats que tenen les persones de 80 anys o més

Entre els mesos de març i maig de 2019 es va dur a terme un estudi de la gent gran el municipi que viu sola. Aquesta iniciativa s'emmarca en les propostes d'actuació derivades del Pla d'inclusió de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

L’estudi ha estat finançat pel Real Club Deportivo Español en el marc d’un conveni entre l’Ajuntament i el club esportiu. El RCDE cada any fa una aportació que es destina a una activitat de caire social. Enguany ha estat elaborat per la Fundació Salut i Envelliment, entitat lligada a la UAB i amb una llarga experiència en el camp de l’envelliment actiu.

L'anàlisi, que s’ha dut a terme fent entrevistes en profunditat en el domicili de les persones d’aquestes edats, tenia com a objectius, d’una banda, detectar situacions de vulnerabilitat no conegudes pels serveis municipals i, d’altra banda, obtenir informació per tal de dissenyar actuacions que responguin a les necessitats d’aquest col·lectiu.

Dades d’interès de l’estudi

  • Persones destinatàries: són persones de 80 anys o més, que viuen soles o en llars on tots els membres tenen aquest marge d’edat i que no s’han posat en contacte amb els serveis socials municipals.

La base de dades inicial era de 227 llars i 304 persones.

  • Participació: la participació ha estat d’un 40% aproximadament (88 llars i 119 persones). Aquest grau de participació coincideix amb l’obtingut per altres ajuntaments que han fet estudis similars. El barri en què hi ha hagut més participació és el del Besòs, on es va arribar a un 50%, i el barri amb menys participació ha estat el de la Mina, amb un 21,5%. Els principals motius explicitats per rebutjar l’entrevista van ser problemes de salut, sensació de no tenir-ne necessitat o desconfiança. També hi va haver una part significativa de persones, un 16,3%, que no es van poder localitzar.

Alguns trets del perfil dels destinataris i de les llars:

- Nombre de residents a les llars: el 54,5% són unipersonals i el 45,5% estan formades per dues persones.

- Sexe: el 57,1% són dones.

- Edat: el 55,5% tenen entre 80 i 84 anys, el 39,5%, entre 85 i 89, i el 5%, més de 90 anys.

- Estat de salut: el 50,4% declaren que tenen un estat de salut bo o molt bo. El 86,6% no necessiten suport freqüent per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

- Aspectes relacionals: el 100% ha manifestat que es relacionen sovint amb familiars o coneguts, però un 12,6 % reconeixen que se senten soles força vegades. El 84,9% coneixen algun equipament sociocultural, però només un 21,8% hi ha anat algun cop i únicament l’11,8% pertany a alguna associació.

- Coneixement de serveis i recursos: la majoria de persones han manifestat que no coneixen alguns dels dispositius, serveis o prestacions principals com ara la teleassistència, l’ajuda a domicili, els àpats a domicili, els centres residencials, etc.

- Condicions de les llars: el 98,9% de les llars es troben en bones condicions per viure-hi segons les mateixes persones que hi resideixen. Només el 4,5% són habitatges de lloguer.

- Situació econòmica: el 94,3% manifesten que mai han tingut dificultats econòmiques per pagar la comunitat de veïns i el 93,2% manifesta que mai han tingut problemes per pagar els subministraments.

  • Principals recomanacions: les recomanacions plantejades responen a situacions sense indicis d’urgència social, però en aquestes edats les situacions observades poden canviar de forma sobtada i per tant aquest col·lectiu té un risc elevat de vulnerabilitat.

La major part de les recomanacions que se’ls fan tenen un caràcter preventiu. Algunes afecten moltes persones, com ara la teleassistència (98,8% dels casos), o que assisteixin als casals de gent gran (79,5%). Altres anirien destinades a un nombre de persones més reduït, per exemple que vagin a tallers de memòria (a un 10% dels casos).

D’altres recomanacions tenen un caire més assistencial i van lligades a certes dificultats detectades per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària: s’ha vist que en un 20,4% de casos podria ser beneficiós oferir el servei d’àpats a domicili i en un 13,6% de casos es podria valorar un servei d’ajuda a domicili.

S’ha ofert un contacte complementari a càrrec dels serveis socials i de salut en dos casos que manifestaven un estat de salut molt dolent.

L’anàlisi en profunditat dels resultats de l’estudi ens ha portat a fer diferents intervencions. Algunes ja s’han dut a terme com és el cas del contacte complementari a càrrec dels serveis socials i de salut del municipi que esmentàvem anteriorment, i, d’altra altra banda, s’estan dissenyant actuacions per tal d’abordar les necessitats detectades i que s’enfoquen sobretot per prevenir les situacions de risc.


Sant Adrià de Besòs, 30 d'octubre de 2019