L’ Ajuntament atorga la llicència per construir un tanatori que inclourà un servei d’incineració

La concessió d’una llicència és un acte reglat i, per tant, l’Administració té l’obligació de concedir la llicència si es compleixen els requisits legals com en aquest cas

L’Ajuntament de Sant Adrià ha atorgat la llicència ambiental i la llicència d’obres majors a l’empresa Tanatori del Litoral SL per a la construcció i inici d’activitat d’un tanatori amb servei d’incineració. La concessió d’una llicència és un acte reglat i, per tant, l’Administració té l’obligació de concedir la llicència si es compleixen els requisits legals com és en aquest cas.

Donat que Sant Adrià és una zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric i davant de la inquietud d’una part de la població per l’impacte que l’activitat del crematori pugui tenir, l’Ajuntament va demanar mesures de control mediambiental complementàries al Departament de Medi Ambient de la Generalitat (Direcció General de Qualitat Ambiental). Fruit  d’aquesta petició, la llicència ambiental ha incorporat mesures que no són les habituals en una llicència per a un forn de baixa capacitat com el que s’instal·larà. Els nous paràmetres que es mesuraran són el mercuri Hg, l’àcid clorhídric HCI i les dioxines i els furans PCDD/F, els quals es controlaran semestralment durant el primer any d’activitat del crematori per fer-ne una valoració.

D’altra banda, el consistori també va demanar a la Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública de Barcelona un informe suplementari sobre l’afecció que pot tenir sobre la salut l’activitat de forn crematori amb serveis funeraris que ha descartat qualsevol tipus de risc si s’acompleixen els requisits de la llicència ambiental com en aquest cas.


Sant Adrià de Besòs, 13 de febrer de 2018