L’Ajuntament de Sant Adrià pren les primeres mesures d’urgència en relació als tributs i preus públics municipals

VERSIÓ EN CATALÀ

  • Es pretén minimitzar l’impacte econòmic del coronavirus en les famílies, els autònoms i les empreses de la ciutat.

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, conscient de l’impacte econòmic i social vinculat a l’alerta sanitària ocasionada pel COVID-19, ha acordat un paquet de mesures excepcionals per donar suport a l’esforç col·lectiu de la ciutadania.

En aquest sentit, s’ajorna el cobrament dels tributs que iniciaven el seu termini de pagament voluntari el mes de maig. Es refereix a l’Impost de Bens Immobles (Urbana) (IBI BICES manté el calendari previst), també la taxa d’escombraries comercials i industrials i la taxa del mercat d’Abastaments del 2n trimestre.

A més, les taxes i els preus públics que corresponguin al període de vigència de l’estat d’alarma per serveis no gaudits o aprofitaments del domini públic que no s’hagin pogut utilitzar seran deduïdes, retornades o compensades, segons el cas. En aquest sentit, l’Ajuntament es refereix en particular a les taxes per l’ocupació de la via pública amb vetlladors (bars i restaurants), la d’escombraries comercials i industrials i la del mercat d’Encants. A més, també contempla en aquest apartat les taxes del Poliesportiu Marina-Besòs, la del programa de gimnàstica de la Gent Gran, el preu públic de l’Escola de Música i el de l’Escola Bressol Josep Miquel Céspedes.

El nou calendari de tributs s’aprovarà i es farà públic un cop finalitzada l’actual situació d’estat d’alarma. L’Ajuntament informarà a la seva pàgina web de qualsevol novetat en relació a l’aplicació dels punts anteriors. També s’ha habilitat el correu electrònic rentas@sant-adria.net per atendre totes les consultes ciutadanes sobre els tributs municipals.

 

 ______

VERSIÓN EN CASTELLANO

El Ayuntamiento de Sant Adrià toma las primeras medidas de urgencia en relación con los tributos y precios públicos municipales 

  • Se pretende minimizar el impacto económico del coronavirus en las familias, los autónomos y las empresas de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, consciente del impacto económico y social vinculado a la alerta sanitaria ocasionada por COVID-19, ha acordado un paquete de medidas excepcionales para apoyar el esfuerzo colectivo de la ciudadanía.

En este sentido, se aplaza el cobro de los tributos que iniciaban su plazo de pago voluntario el mes de mayo. Se refiere al Impuesto de Bienes Inmuebles (Urbana) (IBI BICES mantiene el calendario previsto), también la tasa de basuras comerciales e industriales y la tasa del mercado d’Abastaments del 2º trimestre. 

Además, las tasas y los precios públicos que correspondan al período de vigencia del estado de alarma por servicios no disfrutados o aprovechamientos del dominio público que no se hayan podido utilizar serán deducidas, devueltas o compensadas, según el caso. En este sentido, el Ayuntamiento se refiere en particular a las tasas por la ocupación de la vía pública con veladores (bares y restaurantes), la de basuras comerciales e industriales y la del mercado d’Encants. Además, también contempla en este apartado las tasas del Polideportivo Marina-Besòs, la del programa de gimnasia de la Gent Gran, el precio público de la Escuela de Música y el de la guardería Josep Miquel Céspedes. 

El nuevo calendario de tributos se aprobará y se hará público una vez finalizada la actual situación de estado de alarma. El Ayuntamiento informará en su página web de cualquier novedad en relación con la aplicación de los puntos anteriores. También se ha habilitado el correo electrónico rentas@sant-adria.net  para atender todas las consultas ciudadanas sobre los tributos municipales.