Nou informe sobre els arbres de la Rambleta

L' elaboració d'un informe tècnic independent es va acordar en el Ple celebrat el passat 22 de juliol

En el Ple municipal del mes de juliol, es va aprovar un punt de la Moció presentada per ERC i SaeC per a la revisió i adaptació del projecte executiu de la Rambleta pel que fa a la tala d’arbres, en el qual s’exigia un informe tècnic independent de l’estat actual dels arbres, de forma individualitzada, així com de les actuacions recomanades en cada cas de forma justificada

Xavier Larruy i Joan Estrada, biòlegs, especialista en el parc fluvial i el seu entorn el primer, i consultor ambiental el segon, han realitzat una avaluació de l’estat actual de l’arbrat existent al passeig de la Rambleta i han elaborat un exhaustiu informe.

La metodologia emprada ha estat mostrejar i inventariar tots els arbres de la Rambleta amb la finalitat de definir el seu estat de conservació i la viabilitat del seu trasplantament. Amb els paràmetres utilitzats (estat del tronc, malformacions de l’arbre, vigor, mida de la capçada, perímetre del tronc a 1,20 m d’alçada) s’ha obtingut l’estat general de cadascun dels arbres de la Rambleta, i per a les palmeres, atesa la major complexitat del seu trasplantament, s’ha fet una anàlisi específica amb paràmetres concrets (estat del tronc, malformacions de l’arbre, estrangulaments, arrels superficials, vigor).

S’han comptabilitzat i avaluat 243 arbres de 10 espècies diferents.

Les conclusions les podeu consultar en l'informe.


Sant Adrià de Besòs, 13 d'agost de 2019