Proposta de resolució favorable de la llicència ambiental del tanatori

S’obre un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils per presentar al·legacions

La Ponència Ambiental Municipal ha emès una proposta de resolució favorable de la llicència ambiental a l’empresa Tanatori del Litoral SL per a un tanatori amb servei d’incineració. La proposta de resolució estableix una sèrie de condicions i determinacions de la Direcció General de Qualitat Ambiental, de la Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública de Barcelona, de la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvament, de l’Àrea Metropolitana i dels Serveis Tècnics municipals

L’atorgament de la llicència ambiental constitueix un acte reglat – l’Administració té l’obligació d’atorgar llicència si es compleixen els requisits legals - i la Ponència Municipal Ambiental és l’organisme definit en la normativa com el que ha de proposar la resolució de la llicència.

Davant d’aquesta proposta de resolució s’obre un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a les parts interessades - l’empresa Tanatori del Litoral SL i la Plataforma Stop Crematori- en el qual es poden presentar al·legacions. La proposta es traslladarà també als departaments de la Generalitat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que han informat sobre aquesta activitat.

Si en el tràmit d’audiència de 15 dies no es presenten al·legacions, aquesta proposta de resolució inicial esdevindrà definitiva.

Sant Adrià de Besòs, 9 d’octubre de 2017