Sant Adrià de Besòs suspèn el pagament del lloguer per als habitatges socials propietat de l’Ajuntament

Aquesta mesura pretén protegir les famílies amb menys recursos davant la situació d'excepcionalitat i emergència provocada per la pandèmia del coronavirus, reduint l'impacte econòmic que puguin tenir i garantint el seu dret a l'habitatge.
Sant Adrià de Besòs suspèn el pagament del lloguer per als habitatges socials propietat de l’Ajuntament

Barri de la Mina. Imatge: Consorci Mina.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs acaba d'establir una moratòria en el pagament del lloguer per als habitatges socials de la seva propietat. La mesura es durà a terme a través de l'empresa municipal Pla de Besòs – Oficina Local d’Habitatge.  El Consorci del barri de la Mina ha adoptat la mateixa mesura i es preveu que beneficiï a unes 564 famílies en total (360 del Consorci i 204 del Pla Besòs i la majoria de la Mina).

La moratòria en el pagament del lloguer està prevista, inicialment, per al rebut del mes que ve i es preveu que el seu import es pugui prorratejar en els rebuts dels següents dotze mesos un cop acabi la situació d'excepcionalitat. La mesura assegura la protecció de famílies amb menys recursos davant la situació actual de crisi sanitària, reduint l'impacte econòmic que puguin tenir i garantint el seu dret a l'habitatge.

Si cal allargar aquestes mesures, més enllà del mes d'abril, l’Ajuntament detallarà el desplegament d'altres mesures per a la resta de mensualitats i la forma en que es fraccionaran els pagaments.

L'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, destaca el deure, des dels consistoris, "d'exercir protecció a la societat, especialment a la més vulnerable. Moltes d’aquestes vivendes es troben al barri de la Mina i de segur significarà un alleujament per a les mateixes, moltes d’elles en situacions de precarietat que cal auxiliar”.

La suspensió del pagament és automàtica, per tant, no cal que es sol·liciti.


PER A MÉS INFORMACIÓ:

  • Pla de Besòs – Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Sant Adrià: Click aquí
  • Consorci del barri de la Mina: Click aquí
  • Departament de territori i sostenibilitat: Click aquí

___

EN CASTELLANO:

Sant Adrià de Besòs suspende el pago del alquiler para las viviendas sociales propiedad del Ayuntamiento

  • Esta medida pretende proteger a las familias con menos recursos ante la situación de excepcionalidad y emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, reduciendo el impacto económico que puedan tener y garantizando su derecho a la vivienda.

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs acaba de establecer una moratoria en el pago del alquiler para las viviendas sociales de su propiedad. La medida se llevará a cabo a través de la empresa municipal Plan de Besòs - Oficina Local de Vivienda. El Consorcio del barrio de la Mina ha adoptado la misma medida y se prevé que beneficie a unas 564 familias en total (360 del Consorcio y 204 del Plan Besòs y la mayoría de la Mina).

La moratoria en el pago del alquiler está prevista, inicialmente, para el recibo del mes próximo y se prevé que su importe pueda prorratear en los recibos de los siguientes doce meses una vez termine la situación de excepcionalidad. La medida asegura la protección de familias con menos recursos ante la situación actual de crisis sanitaria, reduciendo el impacto económico que puedan tener y garantizando su derecho a la vivienda.

Si es necesario alargar estas medidas, más allá del mes de abril, el Ayuntamiento detallará el despliegue de otras medidas para el resto de mensualidades y la forma en que se fraccionarán los pagos.

El alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, destaca el deber, desde los consistorios, de "ejercer protección a la sociedad, especialmente a la más vulnerable. Muchas de estas viviendas se encuentran en el barrio de la Mina y seguro significará un alivio para las mismas, muchas de ellas en situaciones de precariedad que hay que auxiliar ".

La suspensión del pago es automática, por lo tanto, no es necesario que se solicite.


PARA MÁS INFORMACIÓN:

  • Pla de Besòs – Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Sant Adrià: Click aquí
  • Consorci del barri de la Mina: Click aquí
  • Departament de territori i sostenibilitat: Click aquí