Convocatòria Ajudes PUA 2013

S'obre el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts econòmics per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial.

El Departament de Benestar Social de la  Generalitat de Catalunya  ha publicat, el 16-05-13 al DOGC núm. 6377,  l'ORDRE BSF/83/2013, de 29 d’abril, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció Social a les persones amb discapacitat per a l’any 2013.

Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari de sol·licitud que es facilitarà a les dependències del Departament de Benestar Social i Família (que trobareu detallades a www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través d’Internet, al web: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis).

Els formularis de sol·licitud, degudament emplenats, han d’anar acompanyats amb els documents que s’indiquen a l’annex 1 (base 4) per acreditar el compliment dels requisits, i s’han de presentar a les dependències del Departament de Benestar Social i Família, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC, és a dir fins el 16 de juliol de 2013.

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6377/1300194.pdf