Qualitat sanitària de les aigües de bany

Consulta la qualitat sanitària de l'aigua de bany de les platges de Sant Adrià. L'Agència Catalana de l'aigua duu a terme durant la temporada de bany (del juny al setembre) el programa de vigilància i control de les aigües de bany, tant de la Platja del Parc del Litoral com la Platja del Fòrum.

Avís: Després d'una forta pluja no es garanteix que la qualitat microbiològica de l'aigua de les platges de Sant Adrià de Besòs sigui apte pel bany. La influència del riu Besòs és una font de contaminació fecal en episodis de fortes pluges, tant pel que fa a l'alteració de la qualitat sanitària com per la presència de restes vegetals i residus antròpics.

Consulta la qualitat sanitària de les aigües de bany


ACLARIMENT PER ALS USUARIS I USUÀRIES DE LES PLATGES DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Durant el mes de maig del 2015 alguns mitjans van informar que una de les platges de Sant Adrià de Besòs tenia una valoració ANUAL d'insuficient. Des de l'Ajuntament es vol aclarir al usuaris i usuàries de la platja què significa aquesta informació.

Sant Adrià de Besòs té dues platges, la del Parc del Litoral i la Platja del Fòrum, cadascuna d'elles a un marge de la desembocadura del riu Besòs.

Habitualment, durant la temporada de bany, la qualitat sanitària de les aigües d'aquestes dues platges és bona o excel·lent excepte quan es produeixen precipitacions de certa intensitat al litoral, atès que el nivell de risc d’alteració de la qualitat de l’aigua de bany és alt a les dues platges de Sant Adrià (el 18% de les platges de Catalunya tenen risc alt d’afecció per pluges i estan localitzades, majoritàriament, al Maresme Barcelonès i Baix Llobregat). Quan hi ha precipitacions intenses, l’aigua de pluja va directament al mar majoritàriament a través dels cursos naturals (rius, recs, rieres, torrents....). Una part de la pluja va també al clavegueram urbà i als col·lectors interceptors sortint a mar per pluvials i sobreeixidors. A aquest vessaments puntuals d’aigües de pluges, barrejades amb aigües residuals del clavegueram urbà, s’anomenen Descàrregues dels Sistemes Unitaris (DSU) i aporten contaminació fecal a les aigües de bany en temps de pluja.

Existeixen dues valoracions de la qualitat de les aigües de bany, la valoració temporal que s’efectua vuit vegades durant la temporada de bany i que s’obté a partir dels resultats d’un únic control analític quinzenal, i la valoració anual, realitzada amb els resultats analítics de les darreres quatre temporades de bany, amb el tractament estadístic de 32 dades .

Per tant, el significat d'insuficient o suspès anual, vol dir que, en el conjunt de les darreres quatre temporades de bany,hi ha hagut algun valor dels indicadors microbiològics (Escherichia coli i Enterococs intestinals) que han superat, temporalment, els llindars de la Directiva 2006/7/CE, com a conseqüència d’episodis de contaminació de curta durada motivats per alguns dies de pluges produïdes a l'estiu.

Les platges de Sant Adrià de Besòs estan situades a cada costat del riu Besòs on van a parar tots els efluents de les Edar (Estacions depuradores d'aigües residuals) de tots els municipis de la conca del Besòs, i amb fortes pluges també generen descàrregues dels sistemes de sanejament unitaris (DSU) que provenen del clavegueram urbà (les aigües de pluja surten a mar per pluvials i sobreeixidors dels sistemes de sanejament en alta i baixa). Amb les DSU, s’arrosseguen residus antropogènics i, com s’ha dit anteriorment,arriba contaminació fecal a les zones de bany, generant Episodis de Contaminació de curta Durada (ECD: 24-72 hores) que alteren temporalment la qualitat habitual de les aigües de bany. Ara bé, en temps sec les aigües de bany mantenen les seus nivells habituals de qualitat bona i/o excel·lent..

Aquest fet significa que després d'una pluja la qualitat sanitària de l'aigua pel que fa la microbiologia (Enterococs intestinals i Echerichia coli), amb tota probabilitat no serà apta pel bany a la zona d’influència del riu Besòs i a les sortides de pluvials. Però s'ha comprovat analíticament en moltes ocasions que, passades 24-48 hores amb temps assolellat, la qualitat sanitària es recupera i l'aigua torna a ser apta pel bany.

L'Agència Catalana de l'Aigua duu a terme el Programa de vigilància i informació de l'estat de les platges des de l'any 1990. L'objectiu principal d'aquest programa és el control de la qualitat de les aigües de bany, per donar compliment als requeriments de la Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

La temporada de bany s'inicia l'1 de juny fins al 15 de setembre, i durant aquest període l'ACA realitza 8 mostrejos, un cada quinze dies.

Al segon any consecutiu amb resultat anual de qualitat microbiològica d'insuficient la Regidoria de Medi Ambient i Salut Pública ha mantingut reunions amb els organismes implicats en les infraestructures de sanejament i clavegueram i ha sol·licitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a l'Agència Catalana de l'Aigua què es prenguin les mesures necessàries per evitar els efectes de les fortes pluges a la platja del Fòrum.

Per tant, és important deixa clar que, en absència de pluges, la qualitat microbiològica de les aigües de bany a les platges de Sant Adrià és habitualment Bona o Excel·lent durant la temporada de bany.

Els banyistes poden assabentar-se de l’alteració temporal de la qualitat de les aigües de bany per pluges a través de la bandera de seguretat de les platges, a càrrec dels Serveis de Salvament i Socorrisme i mitjançant l’aplicació per a mòbils Platges.Cat on l’ACA informa diàriament de la qualitat de l’aigua de les platges i es posen avisos de precaució en casos necessaris.