Gestió del soroll a Sant Adrià de Besòs

La gestió ambiental del soroll a nivell municipal es coordina mitjançant actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. D'acord amb la normativa vigent, els instruments significatius per a la gestió ambiental del soroll són, entre d'altres, mapa de situació acústica existent, el mapa estratègic de soroll, els plans d'acció, el mapa de capacitat acústica i ordenances municipals.

La normativa de referència en aquests aspectes és:

- La Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l'objectiu d'establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter preferent, els efectes nocius de l'exposició de la població al soroll ambiental.

- La Llei estatal 37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, les quals incorporen els criteris establerts a la directiva abans esmentada, disposen d'un seguit de mesures a adoptar pels ajuntaments amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i els doten d'una sèrie d'eines per aconseguir-ho.
- El Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002, concreta alguns aspectes tècnics i estableix el marc de treball per la gestió ambiental del soroll, així com estableix les directrius per la redacció d'ordenances municipals.


Mapa estratègic de soroll

Els Mapes estratègics de soroll tenen com a finalitat avaluar l’exposició de la població al soroll que prové de diverses fonts en una zona determinada. Es conforma per aquelles aglomeracions de població superior als 100.000 habitants. En el cas de Sant Adrià de Besòs, s'ha format l'aglomeració del Barcelonès I constituïda pels municipis de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

- La RESOLUCIÓ MAH/1747/2009, de 21 de maig, aprova el mapa estratègic de soroll de l'Aglomeració Barcelonès I (2009)

- La RESOLUCIÓ TES/642/2015, de 30 de març, aprova l'actualització al 2013 del mapa estratègic de soroll de l'Aglomeració d'àmbit supramunicipal Barcelonès I  (2013)

Pla d'acció

El mapa estratègic de soroll serveix de base per a l’elaboració dels Plans d’acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica allà on siguin necessari.

Aquests Plans d’Acció són instruments per a la preservació, recuperació i millora de la qualitat acústica, plantejats amb una visió de conjunt i tenen, entre d’altres, els objectius de determinar les accions prioritàries que cal realitzar en el cas que es superin els objectius de qualitat acústica, així com de protegir les zones tranquil·les.

Per l’aglomeració de Barcelona i Sant Adrià es va aprovar un primer Pla pel quinquenni 2008-2013 amb les accions prioritàries d’aquests municipis a l'hora de lluitar contra la contaminació acústica fins a finals del 2013; i en una segona fase es va aprovar el Pla d’acció corresponent al quinquenni 2013-2018.

Aquests Plans preveuen mesures d’actuació de diferent tipologia que van des de la conscienciació i sensibilització, a inversions en actuacions concretes com ara la instal·lació d’apantallaments en receptors propers a grans infraestructures, la implementació de ferm sonoreductor, l’ampliació del traçat de carrils bici, o l’augment de carrers amb limitació de velocitat (zones 30):