DECLARACIÓ D’EPISODI AMBIENTAL PER ALTA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE PER PM10 I SEGUIMENT AVÍS PREVENTIU NO2 (01/07/2019)

Atenent els nivells de partícules PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) des del dia 24 de juny, i a la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per resolució, ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l’aire pel contaminant PM10 a tot Catalunya.

Així mateix, en relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per diòxid de nitrogen (NO2), des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic es manté l’avís preventiu per NO2 a la zona de protecció especial (ZPE), d’acord amb les previsions dels nivells per aquest contaminant.

La fase d’episodi per PM10 es posa en marxa quan més d’una estació de l’àrea metropolitana supera el valor de 80µg/m3 de PM10 de mitjana diària o nivells diaris superiors a 50µg/m3 durant mes de 3 dies, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.

Dispositiu municipal activat

Atesa aquesta situació, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha activat aquest diXX, XX de XX, una serie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica mentre duri l’episodi. Són els següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats

  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica

  • prohibició de l'ús de bufadors en tasques de neteja a les zones verdes.

  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Recomanacions per a la ciutadania durant l’episodi

El consistori aconsella a la ciutadania que eviti desplaçar-se en vehicle privat, que utilitzi el transport públic i faci els trajectes a peu o amb bicicleta per carrers amb poc trànsit. Si no es té cap alternativa, es pot utilitzar un cotxe compartit, i, alhora, conduir de manera eficient (arrencar suaument, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques...)

D’altra banda, es recomana als ciutadans que regulin la climatització de les llars, i a les persones que siguin especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica, es recomana evitar l’exercici físic intens, sobretot a l’exterior.

Què són i com s’originen les partícules en suspensió PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) són petites partícules sòlides o líquides que floten a l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i , eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Per més informació consulteu la web:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/

També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.