Informació pública de l'aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs

El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió de data 28 d'octubre de 2019, va aprovar inicialment l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals a Sant Adrià de Besòs.

Es sotmet l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de norma, a informació pública, per a la formulació de reclamacions i al.legacions. E període d'informació pública és del 7 de novembre al 20 de desembre de 2019.

Per a la seva consulta, l'acord i el text del projecte d'ordenança es poden consultar presencialment al Servei de Territori (planta quarta de l'edifici consistorial) de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a les 13 hores, així com en la pàgina web municipal https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=819440003, en compliment de l'article 10.1 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas que durant aquest termini d'exposició pública no es formulin al.legacions ni suggeriments, l'ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord.

Aprofitem per adjuntar-vos en aquest link el resultat de la consulta pública realitzada.