Dades de qualitat de l'aire

L’ aire que respirem: com es mesura i com està canviant?

La contaminació atmosfèrica comporta efectes adversos sobre la salut de les persones i dels ecosistemes. A les grans ciutats i als seus voltants, són especialment preocupants les concentracions de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i les concentracions de diòxid de nitrogen (NO2).  L’NO2 és un gas irritant i causant d’inflamacions de les vies respiratòries. Els seus efectes varien segons la sensibilitat de cada individu, però afecta principalment a les persones amb problemes respiratoris, persones grans i infants. Tot i que es pot emetre en diferents tipus de combustions, la font principal és el transport terrestre, i sobretot els vehicles dièsel.

Sant Adrià forma part des del 2007, juntament amb altres 16 municipis, del que s’anomena la «Zona 1 de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric» a causa de les superacions dels nivells anuals establerts per la legislació europea per aquests dos contaminants. Des de llavors, s’han dissenyat diverses mesures a mitjà i a llarg termini, per tal de prevenir noves fonts d’emissió, o per reduir les emissions derivades del transport terrestre i del sector industrial d’aquesta zona.

Segons les últimes dades publicades per la Generalitat sobre la qualitat de l’aire a Catalunya, les concentracions de 14 dels 15 contaminants mesurats a la Zona 1 de Protecció Especial durant l’any 2016 complien els objectius de qualitat de l’aire. Només en el cas del NO2, es va superar el valor límit anual (establert en 40 μg/m3) a 3 estacions situades dins la ciutat de Barcelona. A Sant Adrià, on aquesta mitjana anual s’havia superat històricament, l’any 2016 no es va sobrepassar.  

Últimes mesures per reduir l’NO2
Malgrat les mesures establertes fins ara, i la lleugera tendència a la baixa de les concentracions de NO2, s’ha de continuar treballant per disminuir les concentracions d’aquest contaminant.

Una mesura recent que ha entrat en vigor als municipis afectats pel trànsit de les rondes són les restriccions de trànsit als vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT: actualment només en el cas d’episodi de contaminació ambiental per NO2 i a partir del 2020, de forma permanent. 

Aquest tipus de mesures fa anys que s’estan duent a terme a ciutats com Atenes, París, Oslo, Londres, i més recentment, Madrid. En total, hi ha més de 220 ciutats europees que delimiten zones de baixa emissió i en les quals es prohibeix o es delimita l’accés de vehicles segons criteris ambientals. 

D’altra banda, malgrat la font principal de NO2  és el transport terrestre, la industria també pot emetre’n. A Sant Adrià la planta de valorització energètica, Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) duu a terme un control sistemàtic de les seves emissions, i se sotmet a controls externs periòdics, complint els valors límits de No2:  La seva mitjana anual del 2016 per exemple  (117 mg/Nm3) es trobava molt per sota del valor límit actual de 200 mg/Nm3.

Malgrat això, està prevista la implementació d’un sistema catalític per a la reducció d’emissions de No2 per continuar avançant en la reducció d’aquestes emissions dins del nostre municipi.