Dades de qualitat de l'aire

L’ aire que respirem: com es mesura i com està canviant?

La contaminació atmosfèrica comporta efectes adversos sobre la salut de les persones i dels ecosistemes. A les grans ciutats i als seus voltants, són especialment preocupants les concentracions de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i les concentracions de diòxid de nitrogen (NO2).  L’NO2 és un gas irritant i causant d’inflamacions de les vies respiratòries. Els seus efectes varien segons la sensibilitat de cada individu, però afecta principalment a les persones amb problemes respiratoris, persones grans i infants. Tot i que es pot emetre en diferents tipus de combustions, la font principal és el transport terrestre, i sobretot els vehicles dièsel.

Sant Adrià forma part des del 2007, juntament amb altres 16 municipis, del que s’anomena la «Zona 1 de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric» a causa de les superacions dels nivells anuals establerts per la legislació europea per aquests dos contaminants. Des de llavors, s’han dissenyat diverses mesures a mitjà i a llarg termini, per tal de prevenir noves fonts d’emissió, o per reduir les emissions derivades del transport terrestre i del sector industrial d’aquesta zona.

En el gràfic adjunt es veu la tendència a la disminució de la concentració mitjana de diòxid de nitrogen al llarg dels anys. La informació per fer aquest gràfic s'ha extret de les dades de l'estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya situada al carrer Olímpic del nostre municipi.

Últimes mesures per reduir l’NO2


Malgrat les mesures establertes fins ara, i la lleugera tendència a la baixa de les concentracions de NO2, s’ha de continuar treballant per disminuir les concentracions d’aquest contaminant.

Amb l'objectiu de vetllar per la qualitat de l'aire i la salut pública, des de l'1 de gener del 2020, es restringeix permanentment la circulació dins la zona de baixes emissions (ZBE) de tots aquells vehicles als quals no els correspon cap distintiu ambiental de la DGT. Per tant, a l'àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona (que inclou Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, i part d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat), no hi podran circular els vehicles més contaminants els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 h.

Aquest tipus de mesures fa anys que s’estan duent a terme a ciutats com Atenes, París, Oslo, Londres, i més recentment, Madrid. En total, hi ha més de 220 ciutats europees que delimiten zones de baixa emissió i en les quals es prohibeix o es delimita l’accés de vehicles segons criteris ambientals. 

D’altra banda, malgrat la font principal de NO2  és el transport terrestre, la industria també pot emetre’n. A Sant Adrià la planta de valorització energètica, Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) duu a terme un control sistemàtic de les seves emissions, i se sotmet a controls externs periòdics, complint els valors límits de NO2, es poden consultar les emissions d'aquesta indústria en el següent link: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_industrials/el_control_i_la_inspeccio/informes-mensuals-emissions/altres/

Malgrat això, està prevista la implementació d’un sistema catalític per a la reducció d’emissions de NO2 per continuar avançant en la reducció d’aquestes emissions dins del nostre municipi.