Els volants d'empadronament i la Llei de Protecció de Dades

Els volants d'empadronament i els consentiments necessaris a tenor de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Els volants d'empadronament i la Llei de Protecció de Dades

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

A PARTIR DEL PROPER DIA 1 DE MARÇ DE 2017 NO S'EXPEDIRAN VOLANTS NI CERTIFICATS DE CONVIVÈNCIA A LES PERSONES QUE NO APORTIN EL CONSENTIMENT DELS ALTRES CONVIVENTS.

D'acord amb l'apartat 8.1.1 de la Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal, i amb la finalitat de garantir el compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,

CONSIDERACIONS:

  1. Es podran continuar sol·licitant volants i certificats individuals presentant únicament el DNI (1).

  2. Per sol·licitar volants o certificats de convivència s’ha d'aportar full de consentiment de la resta de persones empadronades.

  3. El full de consentiment ha d’estar firmat per les persones que constin empadronades a l'habitatge. Pel que fa als menors signaran el consentiment els seus pares o les persones que en tinguin la guarda i custòdia. Les persones que no signin no apareixeran relacionades al volant/certificat.

  4. El consentiment de les persones es pot atorgar per a una petició única o amb validesa indefinida. En aquest segon cas, el consentiment es guardarà per a futures peticions. El consentiment es pot revocar en qualsevol moment.

  5. Els volants de convivència s’expedirà amb la relació de totes les persones que hagin consentit i indicarà sempre el nombre total d'empadronats.

  6. No s'expediran, a partir de la data citada, volants/certificats de convivència històrica.

  7. FINALMENT, EL MÉS IMPORTANT. Si el volant/certificat de convivència l’ha sol·licitat una administració pública, és aquesta administració la que ha de fer la consulta, de forma directa i telemàtica, i no es pertinent que demani al ciutadà l'aportació d'aquests documents.

(1) Quan es parla de DNI s'entén qualsevol document identificador que s’accepti per fer l'empadronament. DNI per als espanyols, i passaport o targeta de residència per als estrangers.

(2) La Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 28.2 disposa que “Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración ...siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso... Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto”.