Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

error while rendering plone.global_sections

S'obre la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer

L'agencia de l'habitatge de Catalunya ha obert la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’ exclusió social.

Les subvencions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. 

4.1 Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que no superin els límits establerts a la base 7, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge en la demarcació de Barceloba superior a: 600 euros.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

g) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social. 

La sol·licitud, en imprès normalitzat, degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant, s’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o a les oficines locals d'habitatge i han d’anar acompanyada de la documentació prevista a la base 9, 

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits http://tramits.gencat.cat.

Per més informació :

Pla de Besòs - Oficina local d'habitatge: http://www.pladebesos.es

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6873/1425215.pdf

arxivat sota: