PROGRAMA “MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RMI 2015”

L'Àrea de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està gestionant des del passat l'1 de desembre d'enguany i fins el 30 de juny de 2016 el programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció .

Aquest programa vol aconseguir la millora de l’ocupabilitat de persones destinatàries de la RMI (Renda Mínima d’Inserció), considerant molt convenient que les persones en situació d’exclusió social contribueixin a superar els seus problemes, duent a terme diferents activitats encaminades a la inserció o la reinserció. Es considera també indispensable que, a més de la inserció social i en els casos en què sigui possible, s’intenti aconseguir la inserció laboral, que contribueix a recuperar l’autoestima, l’autonomia personal i la consideració de l’entorn social i familiar.

El col·lectiu prioritari al qual s’adreça el projecte són 30 persones perceptores de la RMI, especialment els següents casos:

  • Aquelles a les quals els resti menys temps de permanència per esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció.

  • Aquelles amb un grau d’ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció.

  • Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.

  • Dones

  • Aquelles que tinguin càrregues familiars.

LES ACCIONS A DESENVOLUPAR SERAN:

  1. Competències clau (context laboral) : Mercat treball, drets i deures treballadors, valors i motivacions per treballar, actituds facilitadores per a la recerca de feina.

Competències transversals bàsiques de base: lecto-escriptura, informàtica, identificació de les actituds i les habilitats.

  1. Diagnòstic ocupabilitat i elaboració pla individual d’inserció.

Motivacions, interessos, experiències professionals formals i no formals.

Autoconeixement, competències tecnicoprofessionals.

Detecció sectors ocupació , perfils professionals coherents amb els interessos

Competències requerides per les ocupacions.

  1. Recerca de feina. : Canals, vies, intermediaris,etc.. Eines de recerca de feina. Procés de selecció: individual o grupal, psicotècnics, entrevistes.

Autoocupació.

  1. Formació: Competències transversals: Iniciació informàtica, internet ( recerca feina), ofertes , etc..

  2. Programació de practiques, seguiment i suport.

Màxim 100h.

Per aconseguir la millora de l’ocupabilitat es treballarà amb una metodologia que combina les accions individuals amb accions grupals.

Donada la situació de persones beneficiàries de la prestació de la RMI, aquests usuaris i usuàries estan en contacte amb Serveis Socials del municipi.

El Programa MARMI està cofinançat pel Departament d’Empresa i Ocupació i el Fons Social Europeu.

logos2