Formació Socio-Laboral: Curs carretoner

Temari: curs Operació de Carretons Norma UNE 58451 (24 h)


ETAPA PRESENCIAL 13 al 20 de novembre de 2017 (24h)

09:00 a 13:00h

FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

AVINGUDA DE LA COMUNITAT EUROPEA 32, BADALONA 08917


UNITAT DIDÀCTICA 1: FORMACIÓ TEÒRICA. ( 8 HORES )

1.1. Informació sobre el carretó a utilitzar.

1.2. Mentalització general sobre riscos, accidents, seguretat laboral, etc.

1.3. Conceptes bàsics d'ús habitual.

1.4. Normativa bàsica (assegurances i responsabilitats), incloent el coneixement de la norma UNEIX 58451:2012.

1.5. Símbols i pictogrames.

1.6. Descripció general de les parts de la màquina i dels equips utilitzats, terminologia. Diferències essencials respecta a l'automòbil.

1.7. Habituals existents en la màquina, comandaments.

1.8. Implicacions degudes a l'entorn de treball (emissions, nivell sonor, compatibilitat electromagnètica, atmosferes perilloses, etc.), estat de paviments i sòls, sòls consolidats, portes, muntacàrregues, rampes i pendents, cables elèctrics, molls de càrrega. Condicions dels llocs de treball segons Reial decret 486/1997.

1.9. Operacions de càrrega de combustible (dièsel, gasolina, gas), càrrega de bateries.

1.10. Operacions típiques en l'ús diari de la màquina.

1.11. Càrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrrega, altura d'elevació, abast de braç, gràfics de càrrega.

1.12. Estabilitat del conjunt. Afectacions de l'estabilitat, tipus de rodes i pneumàtics, velocitat, tipus d'adreça. Utilització de rampes.

1.13. Conducció en buit i amb càrrega, velocitat de desplaçament, tipus d'adreça, radio de gir, frenat.

1.14. Operacions d'elevació, limitacions de càrrega per altura d'elevació i per utilització d'accessoris, visibilitat.

1.15. Utilització d'accessoris especials per a unitats de càrrega determinades. Afectació a la capacitat de càrrega admissible.

1.16. Càrregues oscillants o amb centre de gravetat variable.

1.17. Elevació de persones. Límits i condicionants en funció del seu ús habitual o excepcional.

1.18. Tipus de prestatgeries, sistemes de magatzematge.

1.19. Passadissos de maniobra, tràfic mixt amb vianants.

1.20. Utilització en vies públiques o d'ús comú.

1.21. Control diari d'engegada, comprovacions visuals i funcionals, frens, clàxon, etc.

1.22. Manteniment preventiu típic, rodes, nivells.

1.23. Manual de l'operador facilitats pel fabricant de l'equip.

1.24. Equips de protecció individual, segons zona o tipus de treball.

1.25. Estacionament de la màquina en aparcament.

1.26. Procediments a seguir en el cas de situacions de risc, retenció de l'operador, cinturó de seguretat, etc.

UNITAT DIDÀCTICA 2: FORMACIÓ PRÀCTICA ( 16 HORES )

2.1. Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment, comandaments, plaques, manuals.

2.2. Comprovació d'engegada, adreça, frens, clàxon, etc.

2.3. Maniobres sense càrrega, desplaçament en ambdues adreces, velocitats, girs, frenades, utilització en rampes.

2.4. Maniobres similars amb càrrega.

2.5. Càrrega i descàrrega de camions, collocació i retirada de càrregues en prestatgeries, apilat i retirada de càrregues en superfície lliure.

2.6. Gràfic de càrregues, comprovació de les dimensions de la càrrega.

2.7. Accessoris, pinces, contenidors, pescants, etc.

2.8. Maniobres extraordinàries tals com a càrregues de dimensions o característiques fos del normal per la seva longitud, forma; maneig d'una càrrega simultània amb dos carretons; etc.