Nova convocatòria de subvenció per a les empreses que contractin persones desocupades

Us informem que amb data 28 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar una pròrroga de les bases que regulen la convocatòria de subvenció de foment de la contractació de persones desocupades del municipi i que per tant el període de recepció de sol·licituds s'ha ampliat fins el 28 de juliol de 2017.

Aquesta línia del programa té com objectiu fomentar l'ocupació, mitjançant una subvenció a aquelles empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que contractin persones desocupades de Sant Adrià de Besòs, amb contractes de sis mesos i amb una jornada igual o superior al 50% de l'establerta al conveni col·lectiu del seu sector.

Objectiu de la Subvenció

L'objectiu principal del projecte és fomentar l'ocupació de persones desocupades per aconseguir que passin a situació activa.

Sol·licitud de la subvenció

Les empreses, autònoms i entitats interessades en demanar la subvenció hauran de presentar la sol·licitud en el registre l'Oficina d'atenció al Ciutadà (OAC), situat a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Adrià; podeu veure’n l’horari al lloc web municipal. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juliol de 2017.

Import i pagament de la subvenció

L’import mensual de la subvenció correspon al 50% de la suma del salari brut i la quota empresarial de la Seguretat Social, en proporció a la jornada laboral, que ha de ser igual o superior al 50% de l'establerta al conveni col·lectiu del sector. A aquesta quantitat s'hi aplicarà un límit en funció del grup de cotització, segons el quadre següent:

Grup de cotització

Import base mensual màxim

Import subvencionable màxim

Import mensual

Import total

11

1.200,00 euros

600,00 euros

3.600 euros (6 mesos) / 5.400 euros (9 mesos)

10

1.300,00 euros

650,00 euros

3.900 euros (6 mesos) / 5.850 euros (9 mesos)

Del 05 al 09

1.400,00 euros

700,00 euros

4.200 euros (6 mesos) / 6.300 euros (9 mesos)

Del 01 al 04

1.600,00 euros

800,00 euros

4.800 euros (6 mesos) / 7.200 euros (9 mesos)

La subvenció s’abonarà en un 50% durant els dos mesos següents a la data de presentació del contracte de treball i de l’alta a la Seguretat Social. El 50% restant s'abonarà durant els dos mesos següents a la data de presentació completa de la documentació justificativa, segons els criteris definits per l’Ajuntament a les bases.

Gestió de l'oferta de treball

Les ofertes de treball es gestionaran inicialment mitjançant el servei local d'ocupació (Borsa de Treball), que farà la preselecció de candidatures. D'entre les resultants, l'empresa o entitat haurà d'entrevistar un mínim de 3 persones i, en base al seu criteri, seleccionarà la més adient.

Si, després de les tres entrevistes, l'empresa determinés que cap de les candidatures preseleccionades satisfà la seva demanda, l'empresa haurà de formalitzar pels seus mitjans l'oferta a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Sant Adrià de Besòs.

Un cop esgotades les dues vies especificades sense que l'empresa trobés una candidatura adient a les seves necessitats, perdria el seu dret a participar al programa i beneficiar-se de l'assignació econòmica. En el cas, però, que una empresa tingués preseleccionada per altres vies la persona adient per ocupar aquesta vacant, tot complint els requisits establerts, la persona haurà de passar, prèviament a l'inici del contracte, pel Servei Local d'Ocupació per fer la inscripció i, per tant, no caldria gestionar l'oferta de treball.

Documentació relacionada

Formulari de sol·licitud

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi els següents documents:

- En cas que l’empresa sigui persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció a l’entitat del Registre públic corresponent, Estatuts en cas de persones jurídiques o entitats, i alta censal en el cas d’empresaris/àries o professionals individuals.
- Còpia dels poders notarials per actuar en representació de l’empresa (en el cas de les persones jurídiques).

- Contracte de treball.

- Llicència o comunicació prèvia de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui radicada l’empresa.

- Certificats que acreditin que l’empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament on estigui ubicada l’empresa (a excepció de Sant Adrià de Besòs).
- Informe de dades de cotització de la Seguretat Social (IDC) corresponent a la persona contractada
- Document d’identitat, acreditació d’estar en situació d’atur amb document justificant d’inscripció al SOC i certificat de vida laboral de la persona contractada.
Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002) i acreditació que les persones donades de baixa de l’empresa en els últims 3 mesos no ha estat per acomiadament.
- Documentació que acrediti que la persona contractada pertany a un col·lectiu prioritari segons allò establert en les bases.
Sol·licitud d'estar al corrent de pagament de la Generalitat de Catalunya.
- Full de sol·licitud transferència bancària (només en el cas que l’empresa no l’hagi presentat mai abans), en format per a persones jurídiques o en format per a persones físiques.
Declaració responsable de la persona contractada de pertinença a col·lectiu prioritari (si no s’acredita documentalment aquesta condició).
Formulari de registre del procés de selecció.

Documentació per publicar l'oferta de feina

Formulari d’oferta de treball.

Full de compromís (només en el cas que l’empresa no hagi utilitzat anteriorment el servei).

Altra documentació a tenir en compte:

Bases del programa.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sessions informatives

Per tal de facilitar la resolució de dubtes i agilitar la resposta a les empreses interessades, el proper dimarts 25 d’octubre tindrà lloc una sessió informativa, amb la presència de la regidora de Promoció Econòmica, on s’explicarà el funcionament i els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de sol·licitar i justificar la subvenció. En aquesta sessió podreu plantejar totes les preguntes que tingueu al respecte.

Sessió informativa

Dia

Dimarts 25 d'octubre de 2016

Hora

20 h

Lloc

Sala de Plens de l'Ajuntament

Adreça

Plaça de la Vila, 12

Confirmació d'assistència

Servei de Suport Empresarial (Marcel Albornoz o Sonia Paredes)

Telèfons Edifici Besòs

93 462 06 25

Correu electrònic

empresa@sant-adria.net

Per a obtenir més informació sobre el programa i el seu funcionament, us heu d’adreçar al Servei de Suport Empresarial, situat a l'Edifici Besòs (Plaça Francesc Micheli i Jové, s/n, Sant Adrià), al telèfon 93 462 06 25, de 8 a 15 h, o a l'adreça electrònica empresa@sant-adria.net