Convocatòria d'ajuts de fins a 4.000 euros per a l’Autoocupació

Segueixen vigents els ajuts econòmics per a noves iniciatives empresarials, per a més informació podeu contactar amb l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Edifici Besòs.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, posa en marxa una línia de subvenció econòmica directa adreçada a les persones desocupades que hagin iniciat una activitat econòmica, amb alta censal i alta al RETA, datada entre l’1 de gener de l’any 2018 i el 14 de juny de 2019. Aquesta subvenció va dirigida tant a persones empadronades a Sant Adrià del Besòs, com a persones empadronades en d’altres municipis, però que inicien la seva activitat empresarial/professional al municipi de Sant Adrià.

Objectiu de la subvenció

L'objectiu principal del projecte és fomentar l'ocupació per compte propi de persones desocupades

Terminis i forma de presentació de la sol·licitud

Les persones autònomes i els beneficiaris podran formalitzar la sol·licitud tant de manera presencial, en el registre l'Oficina d'atenció al Ciutadà (OAC), situat a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Adrià, com de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 15 de juny de 2019.

Requisits per tal de ser persones beneficiàries dels ajuts econòmics:

1 – Trobar-se en situació d’atur i estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya com a mínim el dia anterior a l’inici de l’activitat. En qualsevol cas, tindran prioritat:

– Les persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.

– Aturats/des de llarga durada.

– Majors de 45 anys.

– Joves de 16 a 35 anys.

– Persones amb discapacitats.

– Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.

– Dones desocupades.

– Famílies monoparentals.

Si no presenten el certificat com a demandant d'ocupació no ocupada, caldrà acreditar la inscripció i l'antiguitat a l'atur mitjançant l'informe de vida laboral.

2 - Estar empadronades a Sant Adrià de Besòs, amb una antiguitat de 6 mesos, comptadors fins a la data d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), amb domicili social o centre de treball al municipi, o qualsevol municipi de Catalunya; si no estan empadronades a Sant Adrià de Besòs, tenir el domicili social de l'empresa o un centre de treball al municipi.

3 – Haver iniciat una activitat professional/empresarial, amb l’alta censal i/o IAE, i l’alta al RETA, datada entre l'1 de gener de 2018 i el 14 de juny de 2019, i no haver-la interromput en els 6 primers mesos d’activitat.

4 – No haver estat donades d’alta al RETA per la mateixa activitat laboral en els 3 mesos immediatament anteriors a l’alta.

5 – No haver estat beneficiari/a del mateix ajut econòmic objecte d’aquesta sol·licitud en la convocatòria anterior.

6 – Estar d'alta al RETA en el moment que es presenta la sol·licitud i haver mantingut o mantenir l’activitat durant com a mínim 6 mesos a comptar des de la data d’alta al RETA.

Import i pagament de la subvenció

L'import màxim de la subvenció a concedir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs serà de 4.000 euros per activitat econòmica, per a les següents despeses:

a) La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) o per altres règims especials de cotització, quotes a col·legis professionals o carnets professionals d'aquelles professions que només cotitzen mitjançant aquesta quota, fins als dotze primers mesos des de l’inici de l’activitat. En cas que la quota estigui bonificada, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada.

b) L’import de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO. En cas que la quota estigui bonificada, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada.

c) L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment. En cas que la quota estigui bonificada, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada.

d) Altres taxes municipals per la prestació de servei d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses. En cas que la quota estigui bonificada, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada.

e) El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer/a.

f) Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals.

g) Les despeses de gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, dels tràmits d’alta de l’autònom/a o empresa i inici activitat emprenedora.

h) Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina, o parada de mercat ubicada al municipi de Sant Adrià de Besòs, amb un màxim del 50% de subvenció i per un import màxim de 250 euros al mes, fins a sis mesos. Període màxim subvencionable d’aquesta despesa: 6 mesos.

En el cas de subvencionar despeses de lloguer i/o domiciliació només s'acceptarà una sol·licitud per persona/nes beneficiari i local arrendat. En el cas que la persona/ens sigui arrendatària de més d'un local, només es cobriran les despeses de local ubicat a Sant Adrià i si en té més d'un al municipi, les despeses del local que esdevingui el domicili social de l'empresa.

i) Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el Pla empresarial.

Realització del tràmit de sol·licitud

Tant si es fa de forma presencial com telemàtica, a la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE (es requereix fotocòpia compulsada en cas de presentar la sol·licitud de forma presencial).

- Pla d’empresa (a explicar a la sessió informativa).

- Certificat de vida laboral de la persona autònoma.

- Certificat de període d'inscripció al SOC.

- Còpia de l’alta al Règim d’Autònoms o règim especial de la persona sol·licitant.

- Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (036/037) de la persona sol·licitant o de l'empresa.

- Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’estat i amb la Generalitat de Catalunya.

- Declaració responsable, signada per la persona sol·licitant, segons compleix els requisits establerts al punt 4.1 de les bases del programa.

- Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA.

- Fotocòpia i original dels estatuts en el cas d'empreses societàries.

- Llicència o comunicació prèvia de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui radicada l’empresa (només si aquest és diferent de Sant Adrià).

- Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat o ICIO, si escau.

- Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de l'obertura de l'establiment, si escau.

- Rebut del pagament de la taxa municipal per a la prestació pels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses, si escau.

- Rebut del pagament del cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer/a, si escau.

- Rebut del pagament de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució, si escau.

- Rebut del pagament de les despeses del gestor o assessor dels tràmits d'alta de l'autònom/a o empresa, si escau.

- Contracte i rebut de lloguer del mes en el qual es presenta la sol·licitud, si escau.

- Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el Pla empresarial.

- Full de sol·licitud transferència bancària, en format per a persones jurídiques o en format per a persones físiques.

En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris.

Altra documentació i informació a tenir en compte:

- Bases del programa.

- Formulari de sol·licitud.

- Declaració responsable de pertinença a col·lectiu prioritari.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Sol·licitud d’estar al corrent de pagament amb la Generalitat de Catalunya.

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament amb l'Agencia Tributària.

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Per a obtenir més informació sobre el programa i el seu funcionament, us heu d’adreçar al Servei de Suport Empresarial, situat a l'Edifici Besòs (Plaça Francesc Micheli i Jové, s/n, Sant Adrià), al telèfon 934 620 625, de 8 a 15 h, o a l'adreça electrònica aodl1@sant-adria.net

arxivat sota: