Ajuts econòmics per a contractar persones de Sant Adrià

L'empresa pot rebre una subvenció del 50% del salari durant 6 mesos, amb efectes retroactius a l'1 de gener de 2018.

Aquesta línia del programa té com a objectiu fomentar l'ocupació, mitjançant una subvenció econòmica directa, a aquelles empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que contractin persones desocupades empadronades a Sant Adrià de Besòs, amb contractes de sis mesos i amb una jornada igual o superior al 50% de l'establerta al conveni col·lectiu del seu sector. Les empreses i entitats hauran de tenir la seu o un centre de treball a Sant Adrià o en qualsevol dels altres trenta-cinc municipis de l’Àrea Metropolitana.

Objectiu de la subvenció

L'objectiu principal del projecte és fomentar l'ocupació de persones desocupades de Sant Adrià de Besòs.

Terminis i forma de presentació de la sol·licitud

Les empreses, persones autònomes i entitats interessades a demanar la subvenció podran formalitzar la sol·licitud tant de manera presencial, en el registre l'Oficina d'atenció al Ciutadà (OAC), situat a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Adrià, com de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juny de 2019.

Import i pagament de la subvenció

L’import mensual de la subvenció és el 50% de la suma del sou base i la quota empresarial de la Seguretat Social, tot i que a aquesta quantitat se li aplicarà un límit en funció del grup de cotització, segons el quadre següent (els imports es refereixen a una jornada laboral del 100%):

Grup de cotització

Import base mensual màxim

Import subvencionable màxim

Import mensual

Import total

11

1.200 euros

600 euros

3.600 euros

10

1.300 euros

650 euros

3.900 euros

Del 05 al 09

1.400 euros

700 euros

4.200 euros

Del 01 al 04

1.600 euros

800 euros

4.800 euros

La subvenció s’abonarà en un 50% durant els dos mesos següents a la resolució de l'atorgament, sempre que hi hagi pressupost municipal vigent. El 50% restant s'abonarà durant els dos mesos següents a la data de presentació completa de la documentació justificativa, segons els criteris definits per l’Ajuntament a les bases i sempre que el pressupost municipal estigui vigent.

Gestió de l'oferta de treball

Si l'empresa necessita fer una recerca de personal per al lloc de treball, podrà interposar una oferta al Servei Local d'Ocupació (SIOL), que farà una preselecció de candidatures i enviarà els CVs a l'empresa per tal que aquesta faci la selecció final. Si per aquesta via no trobés la persona idònia, podrà recórrer a l'Oficina de Treball de Sant Adrià o fer servir qualsevol altre mitjà de caràcter privat.

Documentació de sol·licitud

Tant si es fa de forma presencial com telemàtica, a la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació

- En cas que l’empresa sigui persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció a l’entitat del Registre públic corresponent, Estatuts en cas de persones jurídiques o entitats, i alta censal en el cas d’empresaris/àries o professionals individuals.

- CIF/NIF de l'empresa o autònom.

- Còpia dels poders notarials per actuar en representació de l’empresa (en el cas de les persones jurídiques). O alta censal en cas de persona individual.

- Contracte de treball.

- Llicència o comunicació prèvia de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui radicada l’empresa, si és diferent de Sant Adrià de Besòs.

- Certificats que acreditin que l’empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament on estigui ubicada l’empresa (si és diferent de Sant Adrià de Besòs).

- Informe de dades de cotització de la Seguretat Social (IDC) corresponent a la persona contractada.

- Document d’identitat de la persona contractada, acreditació d’estar en situació d’atur amb el document "Informació sobre períodes d’inscripció" al SOC , certificat de vida laboral de la persona contractada, alta a la Seguretat Social de la persona contractada.

- Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002), acreditació que les persones donades de baixa de l’empresa en els últims 3 mesos no ho han estat per acomiadament i/o expedient de regulació, en cas que sigui un autònom, NIF i alta al Reta.

- Documentació que acrediti que la persona contractada pertany a un col·lectiu prioritari segons  s'estableix en les bases.

- Full de sol·licitud transferència bancària (només en el cas que l’empresa no l’hagi presentat mai abans), en format per a persones jurídiques o en format per a persones físiques.

- Sol.licitud amb la documentació entregada i full de càlcul de la subvenció demanada.

Altra documentació i informació

- Formulari de la sol·licitud.

- Formulari d’oferta de treball.

- Full de compromís (només en el cas que l’empresa no hagi utilitzat anteriorment el servei).

- Bases del programa.

- Declaració responsable de pertinença a col·lectiu prioritari.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament de la Generalitat de Catalunya.

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament amb l'Agencia Tributària.

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Per a obtenir més informació sobre el programa i el seu funcionament, us heu d’adreçar al Servei de Suport Empresarial, situat a l'Edifici Besòs (plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n, de Sant Adrià), al telèfon 934 620 625, de 8 a 15 h, o a l'adreça electrònica empresa@sant-adria.net

Amb el suport del Programa metropolità de suport a polítiques socials municipals 2016-2019.

arxivat sota: