Distincions i honors

Informació d'interès

Els articles 189 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i aplicable a aquest municipi amb caràcter de legislació supletòria, facultat de les Corporacions Locals per, mitjançant reglament especial, establir i regular el règim jurídic dels honors i les distincions que, en reconeixement de mèrits especials, considerin convenient, instaurar, com a manifestació específica de la potestat normativa que, com a part inherent de l’autonomia local, reconeix a aquest tipus d’entitats l’article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 8.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i Règim Local de Catalunya.

Catàleg d’honors i distincions:

L’ Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en reconeixement de mereixements especials, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, podrà conferir els honors i les distincions següents:
a) Nomenaments honorífics:
1. Títol de fill predilecte o filla predilecta de Sant Adrià de Besòs
2. Títol de fill adoptiu o filla adoptiva de Sant Adrià de Besòs
b) Distincions honorífiques:
1. Medalla de la Ciutat
2. Altres distincions honorífiques

Honors i distincions concedides per l'Ajuntament

MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT

Aprovats al Ple del 28 / 07 / 2008 - Lliurats el 07 / 09 / 2008

  • Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley

  • Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall i Mira

MEDALLA D'ARGENT DE LA CIUTAT

Aprovats al Ple de 25 / 07 / 2011 - Lliurats el 08 / 09 / 2011

  • Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Adrià de Besòs