Salut pública

Les competències en matèria de Salut Pública està regulada, genèricament, en la normativa sectorial autonòmica: La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública.

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública, defineix aquesta com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i del conjunt de la societat per mitjà de la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, en l’àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.

En el seu article 52, estableix, concretament, que els municipis han de prestar els següents serveis mínims en matèria de salut pública:

  • Educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.
  • Gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.

  • Gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
  • Gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.
  • Gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

  • Gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats al consumidor, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per altres establiments o per a punts de venda.
  • Gestió del risc derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

  • La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.

  • Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.