Plagues urbanes

El medi urbà és un ecosistema desequilibrat amb poca capacitat d’autoregulació i és per això, que en ocasions alguna espècie pot proliferar en excés, convertint-se en una plaga que pot ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones.

Des de l’ ajuntament vigilem i fem un control de les poblacions de les espècies no protegides (rates, ratolins, paneroles, mosquits, vespes, etc.) a la via pública i en equipaments municipals.

Control integrat de plagues

Els programes de vigilància i control de plagues urbanes que es duen a terme des de l’ajuntament es fonamenten en el concepte de control integratAquesta metodologia prioritza les mesures de sanejament i higiene del medi, i les mesures de tipus biològic, físic i mecànic de les poblacions per sobre de les mesures químiques; i en el cas de ser necessari l’ús de biocides, s’escullen els més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.

Informar d’una plaga

Quan el problema s’ubica a l’interior d’edificis, és el titular de l’immoble qui ha de prendre les mesures per controlar la plaga. La Diputació de Barcelona, posa a disposició unes fitxes tècniques de plagues on es poden trobar algunes mesures que cal prendre pel seu control.

Quan la plaga es troba a la via pública del nostre terme municipal es poden utilitzar els diferents canals de comunicació establerts amb l’ajuntament:

Correu electrònic de la secció de medi ambient i salut pública (MASP): masp@sant-adria.net

Via telefònica. Trucar al telèfon de l’ajuntament (933812004) i demanar pel servei de medi ambient i salut pública

A través d’una instància al registre general de l’ajuntament, PL. de la Vila, 12

A través del SAB soluciona de la web de l’ajuntament