Rosegadors

La rata comuna (rattus norvegicus) són rosegadors d'aparença robusta. Són animals àgils i capaços de penetrar per espais relativament reduïts (8 cm), amb una alta capacitat reproductiva.

Aquests rosegadors consumeixen una mitjana diària de 30 g de menjar (un 10% pes). Són omnívors i molt desconfiats en els seus hàbits alimentaris i requereixen beure freqüentment per sobreviure.

Es tracta d'animals que constitueixen nuclis familiars formats per un mascle dominant, diverses femelles i joves. Són territorials però resulta freqüent que formin grans colònies (agrupacions de caus)

On viuen ?

A la ciutat el seu hàbitat més freqüent és el sistema de clavegueram (i altres conduccions subterrànies de servei), normalment l'únic lloc on es permet un cert nivell d'infestació vigilada i on sobreviu sobre la base dels residus d'aliments que hi arriben i la disponibilitat d'aigua. No obstant això, poden excavar galeries subterrànies (caus) a solars o zones enjardinades. Es tracta d'animals d'hàbits eminentment nocturns.

Com ens poden afectar?

Els rosegadors poden comportar diferents danys econòmics (afectació de mercaderies, estructurals, etc.), així com tenir un impacte en la salut humana, ja que són reservori d’un gran nombre d'organismes infecciosos (virus, bacteris, endoparàsits i ectoparàsits). Aquests organismes es poden transmetre a través de les puces, les paparres, o bé a través dels excrements i l'orina que entren en contacte amb els aliments.

Prevenció i control

Condicionada per la seva peculiar biologia, la prevenció enfront de rates es basa fonamentalment en:

  • Extrema cura en la gestió de residus (escombraries. No deixar aliments o restes al carrer 

  • Assegurar el correcte estat de conservació del sistema de sanejament (clavegueram interior) d'edificacions.

  • Reparar (segellar totes aquelles esquerdes, fissures, “passa-tubs”, etc) que poden permetre el seu accés

  • Extremar les cures en l'emmagatzematge d'aliments

  • Disposar de magatzems i trasters ordenats i convenientment supervisats

El primer indici de la presència de rosegadors sol ser la detecció dels excrements. Altres indicis són la presencia caus, les marques de dents en envasos, embalatges, aliments, mobiliari i/o tèxtils, etc).

Per infestacions lleugeres en l'àmbit domèstic, el ciutadà pot optar aplicar les mesures de prevenció físiques i addicionalment, l'ús puntual de biocides rodenticides comercialitzats com a domèstics. Aquests productes provoquen la mort indolora dels rosegadors dies més tard del seu consum per fallada en la coagulació sanguínia. S'han de mantenir sempre fora de l'abast de persones (especialment nens), animals i evitar la contaminació d'aigües superficials, pous, etc.

Hi ha diverses situacions en que serà necessari la contractació d'una empresa professional per establir el diagnòstic de la situació i realitzar les mesures correctores i tractaments que s'estimessin oportuns.