Aprovades les Bases reguladores de subvencions a projectes de cooperació internacional 2020

Les Bases surten publicades en BOPB

En data de 23 d'octubre de 2020, surten publicades en el BOPB les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació internacional per aquest 2020.

Podran presentar els seus projectes les entitats de solidaritat i cooperació internacional que tenen seu a Sant Adrià de Besòs, siguin membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs i estiguin inscrites en el Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament amb una antiguitat d'almenys un any fins a la data de la publicació de les Bases.

El termini per a la presentació, segons aquestes Bases, és de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la subvenció al BOPB, és a dir, fins el 12 de novembre de 2020.

Tota la informació a la Seu Electrònica

Publicació Bases BOPB