2ª Master Class a La Cuina del Mercat
01-03-2017

9 de març 2ª sessió de La Cuina del Mercat, receptes amb carns ibèriques.

Recta final per l'inici de la Ruta-Tapa a Sant Adrià de Besòs
22-02-2017

Des del dijous 23 al 26 de febrer, gaudiu de les tapes a Sant Adrià de Besòs

Àrea que inclou les llicències, les obres que es realitzen al municipi i el planejament i gestió de l'urbanisme.
Dades de localització i contacte

Pl. de la Vila, 12 (4a planta)
Tel. 93 381 20 04
Fax. 93 381 26 00
urbanisme@sant-adria.net
(per obres públiques i urbanisme)
via_publica@sant-adria.net
(llicències d'activitats a la via pública)
infraestructures@sant-adria.net
(llicències d'obres a la via pública)

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista.

Plànol de la ciutat i informació urbanística

Plànol de la ciutat

Cartografia i topografia

Planejament urbanístic

Normativa municipal

Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals

Ordenança municipal sobre llicències d'accés de vehicles a locals (guals)

Ordenança municipal sobre la publicitat

Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària

Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en les edificacions

Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública

Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions

Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic

Ordenança municipal de neteja viària i de recollida de residus municipals

Ordenança municipal sobre l'estalvi d'aigua

Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança municipal sobre estacionament regulat

Ordenança municipal reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic

Ordenança reguladora de la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions d'exercici de la seva activitat

Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic en el municipi de Sant Adrià de Besòs

Reglament regulador de la reducció de sancions a Sant Adrià de Besòs

Reglament regulador del Mercat municipal d'abastaments

Convenis urbanístics (publicitat)

Conveni Ajuntament i Red Eléctrica

Conveni Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament

Conveni Generalitat i Ajuntament

Conveni INCASOL remodelació barri de Via Trajana

Sol·licituds de llicències urbanístiques

Comunicació prèvia d'obres. Vegeu la Seu electrònica.

Comunicació prèvia d'obres de clavegueram

Comunicació prèvia d'instal·lació de grua-torre

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis, devolució de dipòsits d'obres

Formulari transferència bancària

Sol·licitud de llicència de parcel·lació

Sol·licitud de llicència d'obres majors

Sol·licitud de llicència d'obres d'enderroc

Sol·licitud de llicència d'instal·lació de plaques solars

Sol·licitud de llicència d'actuacions al subsòl

Sol·licitud de llicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal

Manifestació del contractista model a)

Declaració d'urgència model b)

Sol·licituds de llicències d'activitats

Comunicació prèvia d'obertura. Vegeu el FUE Local.

Declaració responsable d'obertura. Vegeu el FUE Local.

Declaració responsable d'habitatges d'ús turístic. Vegeu la Seu electrònica.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària. Vegeu el FUE Local.

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III). Vegeu el FUE Local.

Llicència ambiental (Annex II). Vegeu el FUE Local.

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats. Vegeu el FUE Local.

Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries. Vegeu el FUE Local.

Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables. Vegeu el FUE Local.

Sol·licituds de Mercat d'Encants

Sol·licitud de baixa del Mercat d'Encants. Vegeu la Seu electrònica.

Sol·licitud de canvi de titular del Mercat d'Encants. Vegeu la Seu electrònica.

Sol·licitud de canvi o ampliació de parada del Mercat d'Encants. Vegeu la Seu electrònica.