Modificació del PGM per a la regulació dels habitatges d'ús turístics a Sant Adrià de Besòs

L’Ajuntament ha aprovat al Ple municipal del passat Dilluns 23 de Desembre una modificació del Pla General Metropolita (PGM) amb la voluntat de regular els Habitatges d’Ús Turístic (HUT) a la nostra ciutat; per tal de garantir la convivència i el descans dels veïns, així com, el correcte ús dels espais públics.
Modificació del PGM per a la regulació dels habitatges d'ús turístics a Sant Adrià de Besòs

Àrea d'afectació

Els objectius de la modificació del PGM per la regulació de les condicions d’implantació dels Habitatges d’Ús Turístic, en el marc de la legislació vigent, a la ciutat de Sant Adrià de Besòs són:

 • Evitar els conflictes en la convivència ciutadana degut a les diferents dinàmiques entre la població resident i la població turista i afavorir la cohesió social.
 • Preservar la qualitat de l’espai públic, la diversitat morfològica del teixit urbà i el caràcter residencial dels barris.
 • El desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques, cercant l’equilibri entre la directiva comunitària de llibertat d’establiment i el dret de la ciutadania a una ciutat sostenible socialment, ambiental i econòmica.
 • Afavorir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne i adequat, entès en el seu sentit més ampli, incloent, per tant, l’entorn urbà on s’integra.

Aquesta modificació del PGM per a la gestió dels HUT a Sant Adrià de Besòs busca un equilibri en la gestió privada i el dret a gaudir de la nostra ciutat de tots els nostres veïns. La modificació es basa en les següents consideracions i restriccions:

 • Només s’admetrà HUT en les zones en les quals s’hi admeti l’ús d’habitatge i l’ús residencial. En cas que només s’admeti un dels dos usos, no serà possible la implantació de HUT.
 • L’accés principal dels edificis on s’implantin HUT han d’estar situats en carrers que tinguin una amplada igual o superior a 8 metres.
 • Els vials on se situïn els HUT han de disposar d’una amplada mínima lliure de pas de vehicles de 3,5 metres i una alçada mínima lliure de 4,5 metres (en compliment del CTE)
 • La separació entre els accessos principals dels edificis que continguin llicències d’HUT ha de ser igual o superior a 50 metres, entenent edifici com a una unitat d’escala.
 • No s’admetrà la implantació d’HUT si se supera una densitat del 20% d’entitats amb aquest ús respecte del total d’habitatges de l’edifici, entenent edifici com a unitat d’escala. Aquesta condició no és d’aplicació als habitatges unifamiliars.
 • No es podrà destinar HUT cap habitatge subjecte a qualsevol dels règims de protecció oficial.
 • Els HUT no es podran ubicar en edificacions que es trobin en situació urbanística de fora d’ordenació.
 • És incompatible la destinació simultània d’un habitatge a residència habitual i a HUT.
 • La destinació d’un HUT no és possible si està prohibida pels estatuts de la comunitat (en compliment D15/92012).

El passat 13 de Gener es va publicar al BOP l’aprovació inicial de la modificació del PGM per a la regulació dels HUT, juntament amb una moratòria d’un anys de noves llicències de HUT.

En aquest enllaç podeu consultar l'edicte de l'aprovació inicial  de la modificació puntual del PGM

Sant Adrià de Besòs, Dimarts 14 de Gener de 2020.

arxivat sota: