Informació forma de pagament de tributs

REBUTS de padró

Si disposa del document de l'impost, taxa o preu públic expedit per l'Ajuntament, es pot fer el pagament:

 • A qualsevol oficina bancària situada dintre del terme municipal de Sant Adrià de Besòs, a excepció de les oficines de la Kutxabank, S.A., presencialment o mitjançant caixers automàtics. Algunes entitats financeres han desenvolupat dintre de les seves respectives plataformes online una passarel·la de pagament mitjançant càrrec en compte, podeu consultar aquesta opció a la seva entitat financera
 • A qualsevol oficina de CaixaBank, S.A. dintre del territori espanyol
 • Addicionalment el pagament es pot fer mitjançant una targeta bancària de qualsevol entitat financera a la següent passarel·la de pagament:

Pagament de rebuts (modalitat 1)

Les dades que sol·licita aquest aplicatiu figuren a la capçalera de la carta de pagament i corresponen a la informació de la ràfega bancària: R referència, I identificació i import en euros, amb dos decimals separats per una coma.

Si disposa del document de l'IVTM expedit per l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), es pot fer el pagament:

 • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
 • A l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
 • O bé per telèfon, trucant al número 932 029 802, 932 029 805, 934 729 186 o 674 797 409

Les cartes de pagament dels tributs (expedits per l'Ajuntament o per l'ORGT) amb data límit ampliada, es podran fer efectius amb la carta de pagament original, no és necessari obtenir una nova carta de pagament.

LIQUIDACIONS notificades i cartes de pagament per a la constitució de garanties en efectiu

Si disposa del document de notificació de l'impost, taxa o preu públic expedit per l'Ajuntament, o la carta de pagament per a la constitució de garanties en efectiu, podeu fer el pagament a les oficines, caixers automàtics o mitjançant la línia oberta (consultar amb l'entitat financera si han desenvolupat aquesta opció) de qualsevol de les nostres entitats financeres col·laboradores:

1.- Bankia
2.- La Caixa
3.- BBVA
4.- Banco Santander

Addicionalment el pagament es pot fer mitjançant una targeta bancària de qualsevol entitat financera a la següent passarel·la de pagament:

Pagament de liquidacions (modalitat 2)

Les dades que sol·licita aquest aplicatiu figuren a la capçalera de la carta de pagament i corresponen a la informació de la ràfega bancària: R referència, I identificació i import en euros, amb dos decimals separats per una coma.

Cas que la liquidació expedida per l'Ajuntament estigui afectada per una ampliació de la data límit derivada de normativa estatal, cal sol·licitar una nova carta de pagament enviant un email a adjuntant còpia del DNI o CIF del titular, o fent la sol·licitud per la seu electrònica. Els mitjans de pagament d'aquesta nova carta de pagament seran els ordinaris explicats abans.

Si disposa de la carta de pagament expedida per l'ORGT, es pot fer el pagament:

 • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
 • A l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
 • O bé per telèfon, trucant als números 932 029 802, 932 029 805, 934 729 186 o 674 797 409
Cas que les liquidacions de l'ORGT estiguin afectades per una ampliació de la data límit derivada de normativa estatal, per poder pagar fóra del termini de la carta de pagament original és necessari obtenir una nova carta de pagament:
 • Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
 • O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802, 932 029 805, 934 729 186 o 674 797 409