Creditors

Aquesta àrea s'encarrega tant dels pagaments a proveïdors com del pagaments a altres perceptors de fons com per exemple la devolució de fiances.

Actuacions:

Pagament de factures, ingressos indeguts i altres crèdits:
L’àrea de pagaments gestiona el pagament de les factures de proveïdors, així com la devolució del pagament indegut de tributs municipals, multes i preus públics.

Devolució de garanties, fiances i dipòsits i d’avals:
Per a la recuperació de les garanties dipositades a la Tresoreria del nostre Ajuntament és necessari aportar la Carta de Pagament entregada a la seva constitució .

Altes i gestió de perceptors de fons:
Gestiona l’alta dels preceptors de fons així com gestiona les dades dels corresponents pagaments

Impresos de l'àrea de pagaments

1.- Domiciliació bancària:

Per canviar o informar d'un compte corrent perquè l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs porti a terme el pagament mitjançant transferència bancària de factures, la devolució de garanties en efectiu o la devolució d'ingressos indeguts heu d'aportar l'original del següent imprès:

  • Per a persones físiques, a l'original d'aquest imprès és necessari aportar fotocòpia del DNI/NIE del creditor
  • Per a persones jurídiques, a l'original d'aquest imprès signat i segellat per entitat financera i per l'entitat jurídica és necessari aportar fotocòpia del CIF.

2.- Autorització per recollir xecs a nom de tercer:

Per recollir xecs és necessari la identificació com a titular del crèdit mitjançant DNI en les persones físiques i mitjançant poders i DNI en els representants/apoderats de persones jurídiques. Per recollir un xec persona diferent als titulars o representants legals, és necessari aportar autorització.

  • Per a persones físiques, a l'original d'aquest imprès és necessari aportar fotocòpia del DNI/NIE del autoritzant.
  • Per a persones jurídiques, a l'original d'aquest imprès és necessari aportar fotocòpia dels poders/representació de l'autoritzant o autoritzants si son mancomunats així com una fotocòpia del seu DNI. (En les Comunitats de Propietaris s'entendrà com a representants al President o al Tresorer i documents de representació a l'acta de nomenament)

L'aportació d'aquesta acreditació com titular o autoritzat no eximeix de l'aportació d'altres documents necessaris en cada cas com podria ser una carta de pagament a la devolució de fiances.