Recaptació

Aquesta àrea gestiona l'àmbit dels tributs i preus públics.

Actuacions:

Domiciliació bancària dels tributs municipals periòdics no mensuals:
Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals. També fer-ne esmenes i donar-la de baixa. IMPRÈS

Afecta a IBI (impost de béns immobles), IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica), encants, guals, abastaments, escombraries comercials, IAE (impost d’activitats empresarials), entre d’altres.


Gestió de les sol·licituds de fraccionament i/o aplaçament:
Es pot sol·licitar el fraccionament i/o aplaçament de deutes amb l’Ajuntament.

Justificants de pagament:
És un document que acredita que un contribuent ha fet el pagament d’un determinat tribut, preu públic o sanció de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Certificat d’estar al corrent de pagament:
És un document que acredita que un contribuent no té pendents de pagament tributs, preus públics ni sancions amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, un cop ha passat el termini voluntari de pagament.

Document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals:
Emissió de documents pel pagament de tributs i preus públics durant el termini en voluntària, a excepció dels rebuts de vehicles i les multes de trànsit, gestionats per la Diputació de Barcelona.

Un cop iniciat el període executiu, aquests deutes es trametran a la Diputació de Barcelona per la recaptació en període executiu.

La Diputació de Barcelona està situada al C/ Miquel Servet, 8. 08930 Sant Adrià de Besòs i el seu telèfon és el 93 381 31 14

Notificació de deute amb l’Ajuntament:
El tràmit permet obtenir un document on consten els tributs, preus públics i sancions municipals que no s’han pagat. El deute només inclou l'import principal.