Ajornament de padrons de tributs

Ajornament de padrons de tributs de venciment periòdic que iniciaven el període voluntari de pagament el mes de maig de 2020.

Ajornament de padrons de tributs de venciment periòdic que iniciaven el període voluntari de pagament el mes de maig de 2020:

a) Impost de Béns Immobles (Urbana)

b) Taxa d'escombraries comercials i industrials

c) Taxa del mercat d'abastaments del 2n. trimestre

Un cop finalitzat l'estat d'alarma, l'Ajuntament procedirà a aprovar un nou calendari fiscal per aquests tributs ajornats, que serà publicat al Butlletí de la Província i a la seu electrònica municipal.

Veure decret adjunt AQUÍ