L'IBI EN TRES FRACCIONS (NOVES DATES)

Pagament domiciliat de l'IBI

En data 30 d’abril de 2020, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, ha aprovat el nou calendari fiscal de l’exercici 2020 per als tributs de venciment periòdic que van ser ajornats a conseqüència del COVID-19. (veure document adjunt)

El pagament dels rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) domiciliats a entitats financeres, es realitzarà en tres fraccions, en les noves dates següents:

                            - 30 de juny de 2020

                            - 3 de setembre de 2020

                            - 30 d'octubre de 2020

La manca de pagament en aquestes dates implicarà l'aplicació immediata dels recàrrecs legalment establerts.

Respecte els rebuts d'I.B.I. no domiciliats, el pagament en període voluntari serà del 30 de juny al 3 de setembre de 2020.