L'IBI EN TRES FRACCIONS

Pagament domiciliat de l'IBI
L'IBI EN TRES FRACCIONS

IBI URBANA

El pagament dels rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) domiciliats a entitats financeres, es realitzarà en tres fraccions, en les dates següents:

                            - 6 de maig de 2020

                            - 6 de juliol de 2020

                            - 6 d'octubre de 2020

La manca de pagament en aquestes dates implicarà l'aplicació immediata dels recàrrecs legalment establerts.

Respecte els rebuts d'I.B.I. no domiciliats, el pagament en període voluntari serà del 6 de maig al 6 de juliol de 2020.